Regulamin "Voucher 50 zł"

§ 1

Organizatorem akcji promocyjnej jest ESKK Sp. z o.o., Masztowa 3, 61-345 Poznań

§ 2

ESKK Sp. z o.o. odpowiedzialna jest za przyjmowanie i przechowywanie zgłoszeń dotyczących zapisów na kurs ESKK objętych promocją.

§ 3

Zasady promocji są następujące:

 1. Voucher o wartości 50 zł jest wystawiany do każdego zamówienia kursu złożonego drogą internetową w terminie 7-31.12.2018 i jest ważny do 31.01.2019 roku.
 2. Każdy klient otrzyma indywidualny kod, który będzie znajdował się na załączonej do przesyłki informacji finansowej lub fakturze.
 3. Aby skorzystać z vouchera należy przy składaniu zamówienia wpisać w formularzu otrzymany indywidualny kod w polu „Bon rabatowy lub Voucher’” oraz aktywować go klikając w przycisk „AKTYWUJ”.
 4. Voucher można wykorzystać na dowolny kurs z oferty ESKK, składając nowe zamówienie do dnia 31.01.2019 włącznie.
 5. Voucher łączy się z dostępnymi promocjami, nie łączy się natomiast z innymi voucherami lub bonami rabatowymi.
 6. Prawo do skorzystania z vouchera można przekazać osobom trzecim.
 7. Indywidualny kod można użyć tylko raz, po wykorzystaniu traci ważność.
 8. Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę. Organizator nie zwraca również różnicy w cenie, jeśli kwota zamówienia jest niższa niż wartość zastosowanego vouchera.
 9. W promocji mogą brać udział osoby pełnoletnie (w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda opiekuna).
 10. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele ESKK oraz firm i osób współpracujących, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, rodziców, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 11. Pozostałe kwestie dotyczące nauki na kursach ESKK (o ile nie zostały inaczej unormowane w niniejszym regulaminie) regulują Regulamin serwisu oraz Zasady nauki w ESKK.

§ 4

Reklamacje (w formie pisemnej) można składać w Dziale Obsługi Studenta ESKK (info@eskk.pl). Każda z nich zostanie rozpatrzona. Po jej rozpatrzeniu osoba składająca reklamację otrzyma pisemne powiadomienie o sposobie i trybie rozwiązania problemu.

ZAMÓW>

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO