Strona główna |Zapisz się |Ceny|Kontakt

Zasady współpracy

 

Rejestracja w serwisie internetowym Twoich danych w jakiejkolwiek z dostępnych form (wypełnienie formularza zamówienia kursu, pobranie lekcji próbnej) jest jednoznaczna z akceptacją "Zasad współpracy".Ogólne ustalenia:

 1. Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego Sp. z o.o. (ESKK) świadczy usługi w zakresie edukacji na odległość. W szczególności: zleca specjalistom w danej dziedzinie przygotowanie zawartości kursu, wytwarza materiały kursu (zeszyty, nośniki multimedialne), organizuje przebieg nauki, zapewniając opiekę nauczyciela oraz uzupełniając ją zajęciami stacjonarnymi i warszatami, organizuje lub współorganizuje egzaminy weryfikujące poziom zdobytej wiedzy oraz prowadzące do uzyskania certyfikatów tę wiedzę potwierdzających.
 2. ESKK działa zgodnie z zasadą poszanowania praw wszystkich studentów. Stwarzamy jednakowe szanse i możliwości podjęcia i kontynuowania nauki bez względu na płeć, wiek, narodowość, czy poziom indywidualnej sprawności. Osoby, które są zmuszone do pokonywania indywidualnych przeszkód dotyczących procesu uczenia się lub weryfikowania zdobytej wiedzy (np. przeszkód związanych z dysfunkcjami układu ruchowego albo problemów językowych w przypadku obcokrajowców), zawiadamiając o swoich problemach dział obsługi studenta lub nauczyciela ESKK, mogą oczekiwać sprawnego ich rozwiązania przez administrację ESKK.
 3. ESKK posiada osobowość prawną, jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000000573.
 4. Siedziba ESKK mieści się w Poznaniu, przy ulicy Fortecznej 17a. Jest to jedyny i wyłączny oddział ESKK w Polsce.
 5. Serwis internetowy ESKK oraz zawarty w nim system rekrutacyjny oraz systemy
 6. Wszelkie zobowiązania i uprawnienia czynione i nabywane przez Serwis ESKK są nabywane na rzecz i rachunek ESKK.

Szczegółowe zasady współpracy:

dane osobowe:

Rejestrując się w Serwisie internetowym ESKK wyrażasz zgodę na umieszczenie podanych danych w bazie ESKK oraz na ich przetwarzanie i wykorzystanie zgodnie z ustawami: o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 83) i o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), a także zgodnie z ustaleniami zawartymi w polityce prywatności ESKK.


zawarcie umowy:

 1. Wysłanie przez Ciebie wypełnionego i zatwierdzonego formularza zamówienia do bazy ESKK jest jednoznaczne z zawarciem umowy na odległość, zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów z dnia 2.01.2000 r. Dz. U. Nr 22, poz. 271). Stronami w tej umowie są: składający zamówienie, czyli Ty i zleceniobiorca, czyli ESKK.
 2. Po zapisaniu Twoich danych w bazie ESKK otrzymujesz e-maila potwierdzającego ten fakt. Prośba o potwierdzenie zapisu może być także skierowana do Ciebie telefonicznie.

odstąpienie od umowy i rezygnacja:

 1. W myśl wspomnianej ustawy gwarantujemy Ci odstąpienie od umowy bez podania przyczyn, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 10 dni od otrzymania pierwszego pakietu lekcyjnego. Otrzymane materiały w stanie nienaruszonym odsyłasz do ESKK. Płacisz tylko za przesłanie zwróconych materiałów do ESKK.
 2. Po upływie 10 dni, ale w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od momentu otrzymania pierwszego pakietu możesz zrezygnować ze współpracy z ESKK ze skutkiem natychmiastowym. Musisz jedynie uregulować opłatę za otrzymane materiały oraz przesłać do ESKK pisemną rezygnację.
 3. Jeśli zdecydujesz się na rezygnację z nauki po upływie pierwszego miesiąca od momentu otrzymania pierwszego pakietu, obowiązuje Cię zachowanie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym pisemna rezygnacja wpłynęła do ESKK. Podobnie złożenie rezygnacji z uczestnictwa w programie szkoleniowym "Średnie wykształcenie" skutkuje rozpoczęciem okresu wypowiedzenia w pierwszym dniu miesiąca następującego po tym, w którym pisemna rezygnacja wpłynęła do ESKK. Jednak w przypadku programu szkoleniowego "Średnie wykształcenie" skutek wypowiedzenia będzie odnosił się do zobowiązań, które ESKK podjęłaby zgodnie z zawartą z Tobą umową w semestrze następnym. W praktyce oznacza to, że aby zrezygnować z otrzymywania materiałów programu szkoleniowego "Średnie wykształcenie" ze skutkiem na następny semestr, musisz wysłać rezygnację najpóźniej z końcem przedostatniego (tj. piątego) miesiąca nauki w danym semestrze.

usługa, czyli co kupujesz:

 1. Zawarta przez Ciebie umowa dotyczy zakupu od ESKK materiałów lekcyjnych wybranego kursu. Pojedynczy pakiet materiałów zawiera 1 lub 2 lekcje wraz z ćwiczeniami i pracami domowymi oraz - w przypadku niektórych kursów - nośniki multimedialne: płyty CD, kasety wideo. Pakiet multimedialny kursu jest wzbogacony - w zależności od kursu - o lekcje interaktywne pobierane i obsługiwane przez aplikację internetplus, program do nauki słówek memoplus, multimedialny słownik program z serii LinguaPlus do nauki czasowników. W przypadku programu szkoleniowego "Średnie wykształcenie" dostarczane Ci materiały lekcyjne obejmują: przewodniki po programach nauki, testy do samokontroli wraz z rozwiązaniami, zestawy prac domowych oraz podręczniki do nauki każdego przedmiotu (w miarę potrzeb wynikających z programu nauczania).
 2. Zapisując się na kurs, masz prawo do skorzystania z aktualnej oferty promocyjnej (15% zniżki), zgodnie z zasadami promocji.
 3. Programy kursów ESKK są tak skonstruowane, abyś w trakcie nauki osiągnął cele edukacyjne zdefiniowane jako konkretne umiejętności.
 4. W przypadku każdego kursu ESKK zapewnia Ci możliwość weryfikacji postępów w nauce w drodze kontaktu korespondencyjnego z wykwalifikowanym nauczycielem. Kontakt ten będzie odbywał się poprzez ocenianie prac domowych, które weryfikują stopień relizacji celów przewidzianych dla konkretnej lekcji. Korzystanie z pomocy nauczyciela nie jest obowiązkowe.
 5. Podczas nauki będziesz informowany o możliwościach dodatkowego zakupu materiałów uzupełniających, uczestniczenia w odpłatnych zajęciach stacjonarnych i warsztatach oraz przystąpienia do egzaminów ostatecznie sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności, przewidzianych w programie kursu. Przystępując do egzaminu masz możliwość uzyskania wartościowego certyfikatu. W przypadku kursów objętych egzaminami przeprowadzanymi przez powołane do tego instytucje zewnętrze - partnerów edukacyjnych ESKK - ESKK pośredniczy w ustalaniu terminów egzaminów. Ceny kursów ESKK nie obejmują opłat należnych za przeprowadzenie egzaminów (niezależnie od tego, czy są to egzaminy wewnętrzne - przeprowadzane przez ESKK - czy zewnętrzne).
 6. Uzyskanym certyfikatem możesz posługiwać się w Polsce i - w przypadku certyfikatów międzynarodowych - w całej Europie. Jeśli uczestniczysz w programie szkoleniowym "Średnie wykształcenie", uzyskane przez Ciebie świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych upoważnia Cię do przystąpienia do egzaminu dojrzałości.
 7. Zakupując materiały lekcyjne dowolnego kursu, zachowujesz prawo do korzystania z kontaktu z nauczycielem (sprawdzaniem przez niego prac domowych) przez okres jednego roku po ukończeniu kursu. Jeśli chodzi o przystępowanie do egzaminu, którym jest objęty dany kurs, możesz dokonać tego nawet po upływie kilku lat od ukończenia kursu. Wystarczy, że spełniasz warunki niezbędne do przystąpienia do egzaminu (opłaciłeś wszystkie materiały lekcyjne), zadeklarujesz chęć przystąpienia do egzaminu i wniesiesz opłatę egzaminacyjną. W przypadku programu szkoleniowego "Średnie wykształcenie" także dysponujesz prawem do opieki nauczyciela i pomocy w organizowaniu egzaminów z przedmiotów, do których zakupiłeś materiały lekcyjne. Zachowujesz to prawo przez cały okres uczestniczenia w programie, a nawet po zakończeniu planowanego czasu kursu, nie dłużej jednak niż do końca maja roku następnego.
 8. Aby Twoje kontakty ze szkołą przebiegały jak najszybciej i najsprawniej, ESKK przydziela Ci numer studenta, którym posługujesz się w kontaktach z nią.
 9. Zakupione przez Ciebie materiały są Twoją własnością. Jednak każdy kurs ESKK (zeszyty lekcyjne, nośniki multimedialne, aplikacja internetplus i lekcje oraz wszystkie dodatki multimedialne) jest przedmiotem prawa autorskiego, dlatego nie możesz kopiować, przekładać na języki obce oraz w jakikolwiek inny sposób dystrybuować zakupionych materiałów.

realizacja usługi:

 1. Wysyłając wypełniony i zatwierdzony formularz zamówienia przyjmujesz do wiadomości, że ESKK przygotuje i dostarczy przesyłkę z zamówionym materiałem za pośrednictwem Poczty Polskiej i zobowiązujesz się do poniesienia zryczałtowanych kosztów tej przesyłki w wysokości 1,70 zł.
 2. Pierwszy pakiet materiałów otrzymasz w okresie około 2 tygodni od daty złożenia zamówienia. W zależności od wybranego przez Ciebie tempa nauki w kolejnych miesiącach otrzymasz 1 lub 2 pakiety lekcyjne.
 3. Możesz czasowo przerwać naukę na kursie, np. z przyczyn losowych. Wystarczy, że prześlesz pisemny wniosek w tej sprawie i wysyłka materiałów zostanie wstrzymana na określony czas.

płatności:

 1. Aktualne ceny poszczególnych kursów ESKK oraz usług i materiałów dodatkowych możesz znaleźć na stronach serwisu. Podane ceny zawierają podatek VAT.
 2. ESKK zastrzega sobie możliwość zmiany cen w trakcie trwania kursu.
 3. Do każdego pakietu kursów językowych dołączana jest płyta CD w cenie 8 zł -> 6,90 zł.
 4. Możesz jednorazowo zakupić kurs (korzystasz wtedy z dodatkowych zniżek, o których informacje także znajdziesz na stronach) albo płacić sukcesywnie za każdy otrzymany pakiet lekcyjny (lub za dwa pakiety, w zależności od wybranego tempa nauki).
 5. ESKK pobiera dodatkowo jednorazową opłatę rejestracyjną (tzw. wpisowe), teraz w promocyjnej wysokości 50 zł -> 25 zł. Jeśli już kiedyś uczestniczyłeś w kursie ESKK i wnosiłeś opłatę rejestracyjną, przy ponownym zapisie na kurs jesteś z niej zwolniony
 6. Ponosisz także zryczałtowaną opłatę za przesłanie materiałów, w wysokości 1,70 zł. W przypadku programu szkoleniowego "Średnie wykształcenie" opłata ta wynosi 8 zł (ze względu na większą niż w przypadku pozostałych kursów objętość paczki).
 7. Wraz z pakietem materiałów otrzymujesz wypełniony blankiet polecenia przelewu na kwotę wartości pakietu, który otrzymałeś oraz ewentualnie innych opłat (np. wpisowe).
 8. Terminy płatności podane są na blankiecie. Jest to okres około 2 tygodni od momentu wysłania do Ciebie materiałów lekcyjnych. Niedotrzymanie terminu płatności skutkuje naliczeniem opłat administracyjnych.
 9. Jeśli posiadasz konto osobiste w banku, możesz skorzystać z usługi tzw. zlecenia stałego na konto ESKK: Bank Zachodni WBK S.A. 3/O Poznań, nr konta: 81-10901724-0000000071000963.
 10. Jeśli posiadasz konto, które możesz obsługiwać przez Internet i chciałbyś w ten sposób dokonać przelewu na rzecz ESKK, wykorzystaj numer konta: 39-1090-1359-0000000035018218.
 11. Wraz z każdą przesyłką otrzymasz "Informację finansową dla studentów". Znajdziesz w niej wyszczególnienie elementów składowych kwoty wskazanej na blankiecie oraz pełne dane na temat otrzymanych już od Ciebie wpłat, jak też bieżące saldo wzajemnych rozliczeń.

reklamacje:

 1. Jeśli nie jesteś zadowolony z jakiegoś aspektu dotyczącego dostarczania kursów, ich treści czy sposobu obsługi przez ESKK, masz prawo do zgłaszania reklamacji. Kieruj swoje uwagi do działu obsługi studenta. Każda z nich zostanie rozpatrzona i otrzymasz pisemne powiadomienie o sposobie i trybie rozwiązania problemu.
 2. Jeśli stwierdzisz, ze sprawa została załatwiona nie tak, jak być powinna, masz prawo do złożenia odwołania, które zostanie rozpatrzone w "drugiej instancji".
 3. Jeśli Twoja reklamacja dotyczy wad nadesłanych Ci materiałów, powinieneś zgłosić ją w terminie 7 dni od ich otrzymania poprzez odesłanie do ESKK uszkodzonych egzemplarzy wraz z pisemną informacją dotyczącą wady.
 4. Twoja reklamacja może dotyczyć także niezaliczenia przez Twojego nauczyciela Twojej pracy domowej. Jeśli uznasz, że nauczyciel, oceniając negatywnie Twoją pracę nie miał racji, masz prawo do złożenia odwołania.
 5. Jeśli reklamacja dotyczy wad i uniedogodnień spowodowanych przez ESKK, bęzie rozpatrzona w okresie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po tym, w którym ją przyjęto. Odwołanie od raz przyjętej już reklamacji, będzie rozpatrywane w ciągu 15 dni roboczych od dnia jego przyjęcia. Czas rozpatrywania reklamacji dotyczących tych aspektów realizowania usługi edukacyjnej, w której zaangażowane są podmioty niezależne od ESKK, jest uzależniony od rodzaju działań niezbędnych do wyjaśnienia nieporozumienia. W każdym z tego typu przypadków, w ciągu kilku dni od przyjęcia przez ESKK Twojej reklamacji, otrzymasz stosowne powiadomienie o zakresie, trybie i czasie niezbędnym do rozpatrywania Twojej reklamacji.