Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Ostatnia szansa! Noworoczny BON o wartości 100 zł na dowolny kurs zaraz wygaśnie.

Zamawiając kurs wpisz w pole Bon rabatowy: 100start

Działaj szybko!


Regulamin promocji "Bon 100 zł na początek roku"

§ 1

Organizatorem akcji promocyjnej jest ESKK Sp. z o.o., Masztowa 3, 61-345 Poznań.

§ 2

ESKK Sp. z o.o. odpowiedzialna jest za przyjmowanie i przechowywanie zgłoszeń dotyczących zapisów na kurs ESKK objętych promocją.

§ 3

Zasady promocji są następujące:

  1. Każda osoba, która zapisze się na kurs ESKK i wpisze w formularzu zapisu w polu: Bon rabatowy otrzymaną wcześniej treść: 100start uzyska dodatkowo 100 zł rabatu na zakup kursu.
  2. Bon rabatowy jest ważny od 1 do 31 stycznia 2020 roku włącznie.
  3. Bon łączy się z dostępnymi promocjami z wyjątkiem oferty na subskrypcje online oraz innymi bonami rabatowymi.
  4. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę. Organizator nie zwraca również różnicy w cenie, jeśli kwota zamówienia jest niższa niż wartość zastosowanego bonu.
  5. W promocji mogą brać udział osoby pełnoletnie (w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda opiekuna).
  6. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele ESKK oraz firm i osób współpracujących, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, rodziców, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  7. ESKK zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub powtórzenia promocji.
  8. Pozostałe kwestie dotyczące nauki na kursach ESKK (o ile nie zostały inaczej unormowane w niniejszym regulaminie) regulują Zasady współpracy.

§ 4

Reklamacje (w formie pisemnej) można składać w dziale obsługi studenta ESKK (info@eskk.pl). Każda z nich zostanie rozpatrzona. Po jej rozpatrzeniu osoba składająca reklamację otrzyma pisemne powiadomienie o sposobie i trybie rozwiązania problemu.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO