REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL

1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach www.eskk.pl;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.eskk.pl;

Towar – produkty prezentowane na www.eskk.pl, w szczególności kursy z oferty ESKK;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ESKK Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.eskk.pl jako umowa zawierana na odległość;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z oferty ESKK dostępnej w serwisie www.eskk.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Oferta, znajdująca się pod adresem www.eskk.pl, należy do ESKK Sp. z o.o. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000000573. NIP: 782-00-21-387. Posiada kapitał zakładowy w wysokości 66 000 zł i kapitał wpłacony w wysokości 66 000 zł. Dane kontaktowe: ul. Masztowa 3, 61-345 Poznań.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady składania Zamówień w ramach oferty znajdującej się na www.eskk.pl;
b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach www.eskk.pl.

2.5. W celu korzystania z oferty Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ESKK Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem www.eskk.pl do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.eskk.pl oraz sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o kursach podane na stronach internetowych www.eskk.pl, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady korzystania z witryny

3.1. Warunkiem skorzystania z oferty www.eskk.pl jest poprawne wypełnienie i zaakceptowanie formularza zakupu.

3.2. Warunkiem zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu i Polityki prywatności oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach witryny www.eskk.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług,
w szczególności środki służące ochronie przed pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z serwisu www.eskk.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu,
b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach www.eskk.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W przypadku pobrania bezpłatnej lekcji próbnej (https://eskk.pl/lekcje-probne/), bezpłatnego audiobooka (https://eskk.pl/landing/audiobooki/) czy bezpłatnego kursu online (https://eskk.pl/landing/kursy-online/), Klient otrzymuje nieodpłatnie dostęp do wybranych zasobów na dedykowanej platformie online na okres 30 dni. Po zakończeniu tego okresu dostęp wygasa, a Klient nie jest w żaden sposób zobligowany do kontynuacji nauki, czy uiszczenia jakiejkolwiek opłaty za korzystanie z wymienionych wyżej materiałów edukacyjnych. Pobranie i korzystanie z wyżej wymienionych zasobów nie jest w żaden sposób równoznaczne z procedurą zawarcia Umowy sprzedaży, opisaną poniżej.

4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem www.eskk.pl należy wejść na wymienioną stronę internetową, dokonać wyboru kursu i postępować zgodnie z wyświetlonymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.3. Wyboru kursu dokonuje się poprzez dodanie go do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji w zakresie wyboru Towaru oraz wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego z www.eskk.pl wszystkich niezbędnych danych, w tym kodu rabatowego, jeśli taki został przyznany, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli obowiązują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, niezbędne do realizacji zamówienia, a także zapoznanie się z wymienionymi powyżej informacjami i naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ESKK Sp. z o.o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po weryfikacji przez ESKK Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Otrzymanie tego maila traktuje się jako zawarcie Umowy.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

4.10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar, wydruku potwierdzenia specyfikacji Zamówienia oraz potwierdzenia zawarcia umowy i informacji o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, jeśli została udzielona.

5. Dostawa

5.1. Dostawa zamówionych Towarów w wersji elektronicznej oraz komunikacja z tym związana odbywa się na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów fizycznych realizowana jest na adres pocztowy wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Koszty dostawy dostępne są w cenniku. Dodatkowo zostaną one również wskazane w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Czas realizacji wynosi odpowiednio:

1 - 3 dni roboczych na terenie Polski,
4 - 8 dni roboczych na terenie państw Europy,
6 - 15 dni roboczych na terenie państw reszty świata,
licząc od dnia odebrania przez nas Zamówienia.

6. Płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty (w zależności od dostępnej dla danej formy nauki opcji):

a) płatnością jednorazową w systemie Przelewy24 (przelew lub karta)*,
b) comiesięcznymi płatnościami cyklicznymi w systemie Przelewy24 (karta)*,
c) przelewem na konto ESKK,
d) gotówką przy odbiorze.

* operatorem przelewów online i kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6.3. ESKK pobiera jednorazową opłatę wpisową w wysokości 25 zł – obowiązuje tylko nowych Klientów, którzy nie byli wcześniej studentami ESKK.

6.4. Klient może sprawdzić i regulować swoje płatności oraz pobrać fakturę za dokonany zakup w "Strefie Studenta", dostępnej po zalogowaniu na stronie www.strefa.eskk.pl, w zakładce "Płatności".

7. Odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. W tym celu należy złożyć na piśmie stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki i wysyłać je na adres e-mail: info@eskk.pl lub pocztą na adres ESKK Sp. z o.o. ul. Masztowa 3, 61-345 Poznań. Towar należy zwrócić nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres ESKK. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające
z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. ESKK po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy ma 14 dni na zwrot należności za produkt oraz kosztów dostarczenia towaru do Klienta, przy czym koszt przesyłki do Klienta będzie równy temu, który Klient wniósł, po złożeniu Zamówienia.

7.2. Wzór formularza, z którego Klient może skorzystać odstępując od umowy, dostępny jest pod adresem: www.eskk.pl/rezygnacje.

7.3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.4. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

8. Reklamacje dotyczące towarów

8.1. Reklamacje należy kierować mailowo na adres info@eskk.pl lub pocztą. ESKK Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni.

8.2. ESKK sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady Towaru z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. ESKK Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu www.eskk.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient może zgłaszać wszelkie nieprawidłowości oraz przerwy w funkcjonowaniu serwisu www.eskk.pl, które uniemożliwiły mu poprawne złożenie Zamówienia, za pośrednictwem e-maila na adres info@eskk.pl lub telefonicznie pod numerem: 61 879 32 67.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ESKK Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ESKK Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ESKK Sp. z o.o.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO