Reklamacje

ESKK Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu www.eskk.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ESKK o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu www.eskk.pl, które uniemożliwiły mu poprawne złożenie Zamówienia.

Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości, także te związane z funkcjonowaniem witryny Klient może zgłaszać mailowo na adres info@eskk.pl lub telefonicznie pod numerem: 61 879 32 67.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Platforma ta ma zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, w rozumieniu ww. rozporządzenia, zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO