Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Słownictwo: przedstawianie siebie i innych, zwroty grzecznościowe, dni tygodnia, zaproszenia i odpowiedzi na zaproszenia, plany na weekend, godziny (liczebniki 1–12).

  Gramatyka: czasowniki w czasie teraźniejszym, zaimki osobowe, tworzenie pytań, rzeczowniki – rodzaje, formy określone/nieokreślone w liczbie pojedynczej, czasowniki modalne, dynamiczne formy przysłówkowe „hen/hjem”, dopełniacz.

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Słownictwo: codzienne czynności, rozmowy telefoniczne, w kawiarni i restauracji – picie, jedzenie, zamawianie, liczebniki 13–1000, pozytywne odpowiedzi „ja/jo”.

  Gramatyka: formy modalne i bezokoliczniki, szyk zdania, bierne formy przysłówkowe „henne/hjemme”, rzeczowniki w liczbie mnogiej, konstrukcje wyrażające preferencje.

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Słownictwo: sport, wizyta, podawanie czegoś, szukanie czegoś, w restauracji.

  Gramatyka: konstrukcje wyrażające częstotliwość, „også” i „heller ikke”, zdania złożone, zaimki pytajne, formy określone i nieokreślone rzeczownika, zaimek „de”, przyimki, przymiotniki i przysłówki, odmiana przymiotnika.

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8

  Słownictwo: zakupy, śniadanie, obiad i kolacja, pogoda i prognoza pogody.

  Gramatyka: użycie zaimków „noget”, „nogle”, „meget”, „mange”, „mere”, „flere”, tworzenie czasu przyszłego przez czasowniki modalne, tworzenie czasu przyszłego przez wyrażenia przysłówkowe z „pa/om/i”, czasowniki „være” i „blive”, przysłówki.

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10

  Słownictwo: lokalizacja miast, krain geograficznych, państw, wskazywanie komuś drogi, komunikacja miejska, podróże, nazwy narodowości.

  Gramatyka: przyimki, czasowniki modalne wyrażające ruch, znaki (przysłówki) określające kierunki, przysłówki „derhen” i „derhenne”, czasowniki „tage” i „vare”, tryb rozkazujący, zaimki „ingen” i „intet”.

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Słownictwo: rodzina, ksiażki i filmy, opowiadanie o sobie, praca i studia.

  Gramatyka: zaimki dzierżawcze, zaimki osobowe w bierniku, temat czasownika, dopełnienie bliższe i dalsze, czas przeszły prosty i czas przeszły złożony.

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Słownictwo: opisywanie domu i mieszkania, przeprosiny i wymówki, wakacje, miesiące i pory roku.

  Gramatyka: zdania ze strukturą „det var...”, zaimki zwrotne, czasowniki „være” i „blive” z przymiotnikami, czas przeszły złożony, składnia zdań podrzędnych, spójniki.

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16

  Słownictwo: zgubienie i znalezienie czegoś, wyrażanie opinii o osobach, wyrażanie zdania o nowych rzeczach, ubrania.

  Gramatyka: czas zaprzeszły (pluskvamperfektum), spójniki „da” i „når”, zaimek względny „som”, miejsce zdania podrzędnego w zdaniu złożonym, czasowniki „tro” i „synes”, konstrukcja „der”.

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Słownictwo: prezenty, charakter i wygląd osoby, wycieczki, ceny, warunki wykonania czegoś.

  Gramatyka: stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków, tryb rozkazujący w 1 os. lm, zdania warunkowe, zdania podrzędne zaczynające się od „hvis”, „fordi” i „om”, konstrukcja bezokolicznikowa.

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20

  Słownictwo: nazwy monet i banknotów, koncerty i festiwale, sprzątanie mieszkania, przyjmowanie gości.

  Gramatyka: mowa zależna, przysłówki określające ruch i położenie, czasowniki z partykułą, konstrukcje „der”.

 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Słownictwo: historia Danii, rodzina królewska, parlament, Dania w Unii Europejskiej, podawanie dat.

  Gramatyka: zdania z zaimkiem „man”, spójniki „hvor” i „da”, liczebniki porządkowe, strona bierna fleksyjna, forma czasownikowa „s”.

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24

  Słownictwo: u lekarza, wyrażanie poleceń i zakazów, kupno samochodu.

  Gramatyka: strona bierna, czasowniki półmodalne, zdanie podrzędne przed zdaniem głównym.

 • Pakiet 13 – lekcje 25-26

  Słownictwo: gazety i czasopisma, radio i telewizja, prognozy dotyczące przyszłości.

  Gramatyka: konstrukcja „det”, imiesłowy czasu teraźniejszego, zdania podrzędne z zaimkiem pytajnym, tryb warunkowy z „hvis-så”.

 • Pakiet 14 – lekcje 27-28

  Słownictwo: pisanie listów osobistych i oficjalnych, podania i życiorysy, co by było, gdyby...

  Gramatyka: wyraz „meget”, przymiotniki w funkcji rzeczowników, akcent składniowy, drugi tryb warunkowy.

 • Pakiet 15 – lekcje 29-30

  Słownictwo: komputer i Internet, czat w Internecie, sport.

  Gramatyka: konstrukcje z „få”, zdania kończące się przyimkiem, podsumowanie wiadomości na temat czasowników półmodalnych i modalnych, czasowniki frazowe.

 • Pakiet 16 – lekcje 31-32

  Słownictwo: na poczcie i w banku, w aptece, opieka społeczna.

  Gramatyka: zaimki wskazujące, dopełnienie bliższe i dalsze, dopełnienie bliższe w formie zaimka, zaimki nieokreślone, konstrukcje bezokolicznikowe lub zdania podrzędne po przyimkach.

 • Pakiet 17 – lekcje 33-34

  Słownictwo: handel, gospodarka i ropa naftowa, system szkolnictwa.

  Gramatyka: przyimki i przypadki, przyimki na końcu zdania, konstrukcje „der”, różnice między „alle”, „alt” i „hele”, różnice między „enhver”, „hver” i „alle”.

 • Pakiet 18 – lekcje 35-36

  Słownictwo: Wyspy Owcze, Grenlandia, Duńczycy w Szleswigu.

  Gramatyka: określenia miejsca, czasu oraz iteratywności (częstotliwości) i ich miejsce w zdaniu, funkcja pierwszej pozycji w zdaniu, schemat zdania głównego i podrzędnego.

 • Pakiet 19 – lekcje 37-38

  Słownictwo: kościół protestancki, cudzoziemcy i emigranci w Danii, wiatraki i panele słoneczne, środowisko.

  Gramatyka: różnice między „når” i „da”, użycie „står” i „ligger”, różnice między „for” i „så”, „så” w zdaniach głównych i podrzędnych, bezokoliczniki po czasownikach „høre”, „se”, „marke” i „føle”.

 • Pakiet 20 – lekcje 39-40

  Słownictwo: historia języka duńskiego, dialekty i gwary, elementy języka angielskiego w języku duńskim.

  Gramatyka: konstrukcje bezokolicznikowe a zdania podrzędne, konstrukcje wyrażające niepewność, zdziwienie i nadzieję, stosowanie przecinków, odmiany czasowników i rzeczowników angielskich w języku duńskim.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO