Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Regulamin AUDIOBOOKI JĘZYKOWE ONLINE

Art. 1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1) Operator – „Europejska Szkołą Kształcenia Korespondencyjnego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-345), przy ul. Masztowej 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000000573, posiadającą numery NIP: 7820021387 oraz REGON 004875445. Posiada kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł. Adres e-mail: info@eskk.pl numer telefonu: 61 879 32 67.

2) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia.

3) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

4) Serwis - portal internetowy Operatora dostępny pod adresem eskkonline.pl

5) Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza, zarządza i wysyła dane w strukturze Serwisu, po uprzednim skutecznym zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Serwisie.

6) Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy z Operatorem na udzielenie dostępu do Serwisu w zakresie objętym Zamówieniem.

7) Login – nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego obrana na etapie rejestracji Konta.

8) Rejestracja – procedura zakładania Konta w Serwisie.

9) Materiały – wszelkie dane umieszczone w Serwisie przez Operatora i Użytkowników, w tym także odnośniki do innych zasobów sieci Internet, nieumieszczonych w Serwisie.

Art. 2. Warunki techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

1) połączenie z siecią Internet (którego koszty ponosi Użytkownik we własnym zakresie, zgodnie ze stawkami operatora, z którego usług korzysta),

2) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,

3) korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera lub Edge w najnowszej wersji,

4) w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, Operator wskazuje, że Serwis jest zoptymalizowany do wyświetlania w rozdzielczości 800:600.

3. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną informujemy, że korzystanie z Serwisu nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami. Serwis dostępny jest przez sieć Internet, dlatego konieczne jest zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci, takich jak korzystanie wyłącznie z legalnego i aktualnego oprogramowania, programów antywirusowych i chroniących przed atakami w sieci, a także weryfikowanie autentyczności nadawców wiadomości (w szczególności w kwestiach związanych z płatnościami w sieci).

Art. 3. Usługi

1. Operator prowadzi w Serwisie portal edukacyjny, w ramach którego świadczy na rzecz Użytkowników usługi polegające na udostępnieniu Materiałów na warunkach określonych w Regulaminie. Dostęp do części Materiałów może być przyznany wyłącznie odpłatnie Użytkownikom zarejestrowanym, według uznania Operatora.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Regulamin jest dostępny w Serwisie pod adresem: https://eskk.pl/regulamin-audiobooki-jezykowe-online tak, że Użytkownik może go zapisać, przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

4. Operator zastrzega sobie możliwość rozwoju Serwisu, w tym zmiany zakresu Materiałów.

5. Użytkownik dodający jakiekolwiek Materiały do Serwisu (np. na czacie, czy komentarze), zobowiązany jest przestrzegać niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zakazane jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności prawa autorskie, itp. Zabronione jest dodawanie przez Użytkowników Materiałów do Serwisu o charakterze reklamowym i promocyjnym.

6. Użytkownik zamieszczający w Serwisie Materiały w formie wypowiedzi tekstowych, wyraża zgodę na wgląd w te Materiały przez Operatora oraz innych użytkowników. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści mających charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie, bez ograniczeń terytorialnych i na czas ochrony tychże praw.

Art. 4. Akceptacja Regulaminu, zawarcie umowy

1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu w pełnym zakresie.

2. Użytkownik zarejestrowany akceptuje Regulamin dokonując Rejestracji.

3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem przez Użytkownika umowy z Operatorem o świadczenie usług określonych w Regulaminie.

4. Operator zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług do osób pełnoletnich. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych.

Art. 5. Rejestracja, Konto, zakup usług

1. Użytkownik niezarejestrowany może dokonać Rejestracji w Serwisie.

2. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: audiobooki.eskk.pl

3. Aby dokonać Rejestracji należy:

1) wypełnić formularz rejestracyjny, przy czym podanie wymaganych danych jest obligatoryjne celem rejestracji w Serwisie;

2) zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola;

3) jeżeli Użytkownik pragnie otrzymywać od Operatora informacje handlowe – wyrazić zgodę na otrzymywanie ww. informacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

4. Po dokonaniu Rejestracji Operator zakłada dla Użytkownika Konto oraz przesyła na podany e-mail Użytkownika potwierdzenie rejestracji.

5. Przy dokonaniu Rejestracji, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

6. Zamówienia na dostęp do Serwisu są składane poprzez wybór odpowiedniej opcji, dokonaniu wyboru formy zapłaty i dowodu zakupu, a następnie potwierdzeniu złożonego zamówienia. Dokonanie tej czynności oznacza zawarcie z Operatorem umowy na świadczenie usług opisanych w Regulaminie.

7. Opis poszczególnych kursów, ich zawartości i funkcjonalności oraz technicznych środkach ich ochrony, dostępny jest w Serwisie dla wszystkich Użytkowników, także przed rejestracją i dokonaniem płatności, w zakładce „program“.

8. Płatności dokonywane są elektronicznie z góry, poprzez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych. Możliwa jest w szczególności płatność przelewem, przelewem błyskawicznym, BLIKiem, kartą płatniczą lub kredytową, poprzez płatności mobilne itp.

9. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Operator potwierdzi je pocztą elektroniczną oraz przekaże dostęp do zakupionych funkcjonalności.

10. Potwierdzenie zawarcia umowy następuje przez jej potwierdzenie przez Operatora w formie e-mailowej. W ten sam sposób przesyłana jest również informacja o dostarczaniu treści cyfrowych. Użytkownik może otrzymać takie potwierdzenie w formie papierowej, na wezwanie Użytkownika.

11. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. W tym celu należy złożyć na piśmie stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od dnia uzyskania dostępu do produktu i i wysyłać je na adres e-mail: info@eskk.pl lub pocztą na adres ESKK Sp. z o.o. ul. Masztowa 3, 61-345 Poznań. ESKK po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy ma 14 dni na zwrot należności.

12. Użytkownik ma dostęp do zakupionych przez niego Materiałów i funkcji Serwisu dostępnych dla Użytkowników zarejestrowanych (przez okres, na jaki dostęp został wykupiony), a także do Konta, po uprzednim zalogowaniu w Serwisie przy użyciu Loginu i hasła.

13. Użytkownik zarejestrowany ma prawo zmieniać swoje dane podane w formularzu rejestracyjnym w każdym czasie.

14. Użytkownik powinien niezwłocznie aktualizować swoje dane podane w formularzu rejestracyjnym w przypadku ich zmiany.

15. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest zachować w poufności swoje hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim.

Art. 6. Usunięcie Konta, wypowiedzenie umowy

1. Użytkownik ma prawo zażądać od Operatora usunięcia Konta, a Operator ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Konto usunąć.

2. Żądanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, należy złożyć Operatorowi poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres info@eskk.pl, bądź w formie pisemnej na adres Operatora, podając swój Login i hasło identyczne z tymi, jakie Użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym.

3. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z Operatorem o świadczenie usług określonych w Regulaminie.

4. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia żądania, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Od tego momentu dostęp do wykupionych przez Użytkownika Materiałów i funkcji Serwisu jest niemożliwy.

5. Użytkownik zarejestrowany może także wypowiedzieć umowę z Operatorem o świadczenie usług określonych w Regulaminie w każdym czasie, składając w tym zakresie Operatorowi oświadczenie w sposób wskazany w ust. 2 powyżej; wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą doręczenia.

6. Operator usuwa Konto niezwłocznie po doręczeniu oświadczenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym. Od tego momentu dostęp do wykupionych przez Użytkownika Materiałów i funkcji Serwisu jest niemożliwy.

7. Operator może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem o świadczenie usług określonych w Regulaminie i usunąć Konto Użytkownika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy, pomimo uprzedniego wezwania przez Operatora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym, do zaniechania naruszeń i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu.

8. O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie uregulowanym w ust. 7 powyżej Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym.

9. Użytkownik, któremu umowa z Operatorem o świadczenie usług określonych w Regulaminie została wypowiedziana w trybie ust. 7 powyżej, nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uzyskania uprzedniej zgody Operatora.

Art. 7. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Operator. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie chęci rejestracji w Serwisie, w zakresie w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług przez Operatora.

2. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu dokonania Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usług, w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Dane osobowe przetwarzane przez Operatora obejmują: imię, nazwisko, adres zamieszkania, email, numer telefonu, a także inne dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

4. Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu.

5. W przypadku zaznaczenia przez Użytkownika przy rejestracji pola z odpowiednią zgodą, dane osobowe będą przez Operatora wykorzystywane również w celach marketingowych.

6. Celem poinformowania Użytkownika o sposobie, celu i innych istotnych elementach przetwarzania danych Użytkowników, ustanawia się odrębny dokument – Polityka prywatności, dostępny pod adresem: eskk.pl/polityka-prywatnosci

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w Serwisie, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące ochronie przed pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Art. 8. Wyłączenie odpowiedzialności Operatora

1. Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość wiadomości wysyłanych za pośrednictwem poczty e-mail do Operatora oraz danych umieszczanych w Serwisie ponosi Użytkownik, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności cywilnej i karnej za działania niezgodne z prawem.

Art. 9. Promocja i reklama

1. W Serwisie mogą być umieszczane reklamy i ogłoszenia.

2. Operator zastrzega sobie prawo do dowolnego doboru reklam i ogłoszeń z uwzględnieniem w szczególności ich zgodności z charakterem Serwisu.

Art. 10. Reklamacje

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Operatora.

2. Reklamacje można składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres info@eskk.pl, bądź w formie pisemnej na adres Operatora.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: e-mail, imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.

4. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

5. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można składać w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.

6. Operator nie udziela gwarancji na świadczone usługi.

Art. 11. Działania bezprawne

1. W przypadku wykrycia przez Operatora w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, lub treści, których zamieszczanie w Serwisie jest zabronione postanowieniami Regulaminu, dostęp do nich zostanie natychmiast uniemożliwiony.

2. Operator, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Materiału albo danych umieszczonych poza Serwisem, do których odsyłają umieszczone w Serwisie Materiały będące odnośnikami do innych zasobów sieci Internet, lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

3. Każdy Użytkownik proszony jest o powiadomienie Operatora o przypadkach umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

4. Użytkownik może dokonać zgłoszenia Operatorowi podejrzenia zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, w sposób wskazany w art. 6 ust. 2 powyżej

5. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Operator niezwłocznie dokona jego analizy i wyjaśnienia.

6. Jeśli dany Materiał, którego zgłoszenie dotyczy, jest odsyłaczem do zasobów sieci Internet znajdujących się poza Serwerem, na czas rozpatrywania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Operator uczyni go nieaktywnym.

7. Jeśli w wyniku wyjaśnienia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Operator ustali, że dany Materiał lub działalność z nim związana ma charakter bezprawny, wtedy niezwłocznie usunie dany Materiał z Serwisu.

8. W przypadku gdy zamieszczenie bezprawnych treści rodzić będzie podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Użytkownika, który treści w Serwisie umieścił, Operator może niezwłocznie powiadomić właściwe organa ścigania o zaistniałym fakcie.

Art. 12. Newsletter i ciasteczka

1. Operator może przesyłać Użytkownikowi newsletter, jeśli ten wyrazi na to zgodę. Użytkownik może zrezygnować z newslettera w dowolnym czasie, klikając na link zamieszczony w każdej z przesyłanych wiadomości.

2. Operator używa ciasteczek, czyli plików, które zapisuje na urządzeniu elektronicznym Użytkownika w celach statystycznych oraz poprawy jakości usług i dopasowania ich do Użytkownika. Zawsze można wyłączyć tę opcję w przeglądarce lub na urządzeniu. Operator gromadzi następujące dane w celach statystycznych: dane przekazane poprzez wypełnienie formularzy i zapytań, publiczny adres IP komputera, adres URL, czas nadejścia zapytania, czas wizyty, kraj, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referral link), informacje o przeglądarce, informacje o błędach.

Art. 13. Prawa autorskie

1. Serwis i jego części, Materiały, poszczególne teksty i grafiki, mogą być prawnie chronione; Serwis może zawierać znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, a także dokumenty chronione prawem autorskim. Nie można ich kopiować czy wykorzystywać bez zgody Operatora, poza dozwolonym użytkiem wynikającym z przepisów.

2. Wszelkie zamieszczone w Serwisie Materiały, w tym także wygląd i rozwiązania w Serwisie oraz jego infrastruktura, stanowią utwory i objęte są ochroną praw autorskich.

3. Użytkownik może korzystać z Materiałów i Serwisu wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Zakazane jest kopiowanie i wykorzystywania całości lub części Materiałów lub Serwisu; udostępnianie przez (hyper)linki i linki głębokie; publikowanie, promowanie, zbywanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób Materiałów, na użytek wykraczający poza ramy dozwolonego użytku osobistego.

Art. 14. Zmiany Regulaminu

1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikowi zarejestrowanemu przy próbie logowania do Serwisu.

4. Jeżeli Użytkownik zarejestrowany odrzuci zmiany Regulaminu, umowa ulega rozwiązaniu w chwili odrzucenia zmian, a Konto Użytkownika zarejestrowanego zostanie usunięte.

5. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników niezarejestrowanych od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

Art. 15. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 18 lutego 2020 r.

2. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawa o prawach konsumenta.

3. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikiem rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Operatora, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów.

4. Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur opisane są pod adresem eskk.pl/reklamacje

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO