Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Regulamin aplikacji mobilnej MULTISŁOWIK

 1. Definicje
  Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
  1. Operator – „Europejska Szkołą Kształcenia Korespondencyjnego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-345), przy ul. Masztowej 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000000573, posiadającą numery NIP: 7820021387 oraz REGON 004875445. Posiada kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł. Adres e-mail: info@eskk.pl
  2. Aplikacja - Aplikacja mobilna Multisłowik przeznaczona na urządzenia mobilne obsługiwane przez systemem operacyjny Android
  3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Aplikacji.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z Aplikacji.
  2. Regulamin, o którym mowa w punkcie 1 jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
  3. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały redakcyjne stanowią wyłączną własność Usługodawcy.
  4. Aplikację można pobrać i zainstalować bezpłatnie korzystając ze sklepu internetowego Google Play.
  5. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji:
   1. usługi bezpłatne – dostęp do części 1 i 2 materiałów edukacyjnych poszczególnych kursów językowych,
   2. usługi odpłatne - dostęp do pozostałych części materiałów edukacyjnych poszczególnych kursów językowych.
  6. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z operatorem usługi dostępu do sieci Internet. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do korzystania z Aplikacji.
 3. Wymagania techniczne
  1. Instalacja Aplikacji wymaga pobrania Aplikacji ze sklepu internetowego określonego w § 2 pkt 4 na urządzenie mobilne Użytkownika.
  2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego: Android w wersji minimum 4.4 KitKat,
  3. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędny jest dostęp do sieci Internet.
  4. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.  W przypadku braku zgody Użytkownika na akceptację Regulaminu, należy odinstalować Aplikację.
 4. Zasady korzystania
  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji:
   1. w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem i regulaminami sklepów, w których Aplikacja została udostępniona,
   2. w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
   3. w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz operatora usługi dostępu do sieci Internet,
   4. z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw.
  2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
  3. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
  4. Użytkownik może w dowolnym czasie przestać korzystać z Aplikacji. Zaprzestanie korzystania wymaga odinstalowania Aplikacji z urządzenia mobilnego.
  5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, Usługodawca może podjąć działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
  6. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
 5. Prawa autorskie
  1. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych w Aplikacji należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.).
  2. Korzystanie z treści publikowanych w Aplikacji nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik może korzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Żadna część, jak i całość treści, z których Użytkownik korzystał, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w Internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części, bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 6. Ochrona danych osobowych
  1. Instalacja Aplikacji jest dobrowolna, ale niezbędna do uruchomienia Aplikacji.
  2. Anonimowe dane dotyczące aktywności Użytkownika w Aplikacji, mogą być przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie do celów statystycznych.
  3. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy
  1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja jest programem komputerowym, na którego funkcjonowanie ma wpływ szereg czynników wymagających współistnienia programu z innymi programami komputerowymi, sterownikami podzespołów komputerowych, przeglądarkami internetowymi, innymi urządzeniami, w tym sieciami komputerowymi czy infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Aplikacji, niebędące w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom funkcjonowania Aplikacji.
  3. W związku z powyższym żadnego postanowienia Regulaminu, jak również żadnego elementu treści stron internetowych należących do Usługodawcy, nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania Aplikacji, a Użytkownik pomimo braku takiej gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Aplikacji, mając przede wszystkim na uwadze, że Aplikacja nie została zaprojektowana w sposób zapewniający optymalne jej funkcjonowanie na urządzeniu posiadanym przez Użytkownika w stosowanej przez niego konfiguracji.
 8. Odstąpienie od umowy sprzedaży usługi elektronicznej zawartej na odległość przez Użytkownika
  1. W przypadku zakupu usług elektronicznych Użytkownik rozpoczynając korzystanie z usługi elektronicznej przed upływem 14 dni od zawarcia umowy wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134). Po wystąpieniu tych zdarzeń Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.
  2. Rozpoczęcie korzystania z odpłatnej usługi elektronicznej następuje po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 9. Procedura reklamacyjna
  1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Aplikacji, a także wykonaniem usług przez Operatora.
  2. Reklamacje można składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@eskk.pl, bądź w formie pisemnej na adres Operatora.
  3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: e-mail, imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.
  4. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Aplikacji można składać w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.
  6. Operator nie udziela gwarancji na świadczone usługi.
 10. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikiem rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Operatora, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów.
  3. Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur opisane są pod adresem eskk.pl/reklamacje.
Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO