Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Zasady promocji 30% rabatu

§ 1

Organizatorem promocji jest ESKK Sp. z o.o., ul. Masztowa 3, 61-345 Poznań.

§ 2

ESKK Sp. z o.o. odpowiedzialna jest za przyjmowanie i przechowywanie zgłoszeń dotyczących zapisów na kurs ESKK objętych promocją.

§ 3

1. Każda osoba, która zapisze się na kurs ESKK, otrzyma 30% rabatu. Za zakup całego kursu od razu przysługuje dodatkowy 10% rabat.

2. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele ESKK oraz firm i osób współpracujących, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, rodziców, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Pozostałe kwestie dotyczące nauki na kursach ESKK (o ile nie zostały inaczej unormowane w niniejszym regulaminie) regulują Zasady współpracy.

§ 4

W promocji mogą brać udział osoby pełnoletnie (w przypadku osób niepełnoletnich konieczny jest podpis opiekuna).

§ 5

Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 6

Reklamacje (w formie pisemnej) można składać w dziale obsługi studenta ESKK (info@eskk.pl). Każda z nich zostanie rozpatrzona. Po jej rozpatrzeniu osoba składająca reklamację otrzyma pisemne powiadomienie o sposobie i trybie rozwiązania problemu.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO