Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Regulamin - Zasady współpracy

Rejestracja w serwisie internetowym Twoich danych w jakiejkolwiek z dostępnych form (wypełnienie formularza zamówienia kursu, zamówienia informatora, subskrypcja newslettera, podanie adresu e-mail przy pobieraniu lekcji próbnej) jest jednoznaczna z akceptacją „Zasad współpracy”.

Ogólne ustalenia:

 • ESKK Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie edukacji na odległość. W szczególności: zleca specjalistom w danej dziedzinie przygotowanie zawartości kursu, wytwarza materiały kursu (zeszyty, multimedia), organizuje przebieg nauki, zapewniając opiekę nauczyciela, organizuje lub współorganizuje egzaminy weryfikujące poziom zdobytej wiedzy oraz prowadzące do uzyskania certyfikatów tę wiedzę potwierdzających.
 • ESKK działa zgodnie z zasadą poszanowania praw wszystkich studentów. Stwarzamy jednakowe szanse i możliwości podjęcia oraz kontynuowania nauki bez względu na płeć, wiek, narodowość, czy poziom indywidualnej sprawności. Osoby, które są zmuszone do pokonywania indywidualnych przeszkód dotyczących procesu uczenia się lub weryfikowania zdobytej wiedzy (np. przeszkód związanych z dysfunkcjami układu ruchowego albo problemów językowych w przypadku obcokrajowców), zawiadamiając o swoich problemach Biuro Obsługi Klienta lub nauczyciela ESKK, mogą oczekiwać sprawnego ich rozwiązania przez administrację ESKK.
 • ESKK, z siedzibą w Poznaniu, ul. Masztowa 3, NIP 782-00-21-387, posiada osobowość prawną. Jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000000573. Posiada kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł i kapitał wpłacony w wysokości 50 000 zł.
 • Serwis internetowy ESKK oraz zawarty w nim system rekrutacyjny oraz systemy wspomagające naukę w ESKK są prowadzone przez ESKK i pozostają jej własnością.
 • Wszelkie zobowiązania i uprawnienia czynione i nabywane przez Serwisy ESKK są nabywane na rzecz i rachunek ESKK.

Szczegółowe zasady współpracy:

dane osobowe:

Rejestrując się w Serwisie internetowym ESKK wyrażasz zgodę na umieszczenie podanych danych w bazie ESKK oraz na ich przetwarzanie i wykorzystanie zgodnie z ustawami: o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 83) i o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), a także zgodnie z ustaleniami zawartymi w polityce prywatności ESKK.

zawarcie umowy:

 • Wysłanie przez Ciebie wypełnionego i zatwierdzonego formularza zamówienia do bazy ESKK jest jednoznaczne z zawarciem umowy na odległość, zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów z dnia 02.03.2000 r. Dz. U. Nr 22, poz. 271). Stronami w tej umowie są: składający zamówienie, czyli Ty i zleceniobiorca, czyli ESKK.
 • Po zapisaniu Twoich danych w bazie ESKK otrzymujesz e-mail potwierdzający ten fakt. Prośba o potwierdzenie zapisu może być także skierowana do Ciebie telefonicznie.
 • Na kurs ESKK mogą się zapisać tylko osoby pełnoletnie. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych.

odstąpienie od umowy i rezygnacja:

 • W myśl wspomnianej powyżej ustawy gwarantujemy Ci odstąpienie od umowy bez podania przyczyn. Możesz to zrobić, składając (w ciągu 14 dni od otrzymania pierwszego pakietu lekcyjnego) oświadczenie dostępne tutaj. Otrzymane materiały w stanie niezmienionym odsyłasz na swój koszt do ESKK wraz z wypełnionym oświadczeniem. ESKK zwróci na wskazane przez Ciebie konto kwotę, którą wpłaciłeś, pomniejszoną o koszty przesyłki.
 • Po upływie 14 dni, ale w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od momentu otrzymania pierwszego pakietu, możesz zrezygnować nauki w ESKK ze skutkiem natychmiastowym. Otrzymane i opłacone dotychczas materiały pozostają Twoją własnością, a Ty musisz jedynie przesłać do ESKK swoją rezygnację (wzór dostępny tutaj).
 • Jeśli zdecydujesz się na wycofanie z kursu po upływie pierwszego miesiąca, obowiązuje Cię trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Wynika to z faktu, że materiały przygotowujemy z wyprzedzeniem, ponosząc określone wydatki na te cele. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym wpłynęła do nas rezygnacja (wzór dostępny tutaj). W tym czasie otrzymasz od nas trzy przesyłki realizowane w podstawowym tempie nauki, za które będziesz zobowiązany uiścić opłatę.

usługa, czyli co kupujesz:

 • Aby Twoje kontakty z administracją, nauczycielem czy Biurem Obsługi Klienta przebiegały jak najsprawniej, ESKK przydziela Ci numer studenta.
 • Zawarta przez Ciebie umowa dotyczy zakupu od ESKK materiałów lekcyjnych wybranego kursu. Pojedynczy pakiet materiałów zawiera 1 lub 2 lekcje wraz z ćwiczeniami i pracami domowymi oraz – w przypadku niektórych kursów – nośniki multimedialne: płyty CD, DVD. Kursy z pakietem multimedialnym zawierają lekcje interaktywne oraz – w zależności od kursu – program do nauki słówek memoplus, multimedialny słownik, program z serii LinguaPlus do nauki czasowników, grę językową (dostępne po zalogowaniu się do serwisu). Integralną częścią kursów z audiobookiem są płyty CD z lekcjami kursu opracowanymi specjalnie do nauki ze słuchu.
 • Zapisując się na kurs masz prawo do skorzystania z aktualnej oferty promocyjnej, zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami promocji.
 • Programy kursów ESKK są skonstruowane tak, abyś w trakcie nauki osiągnął cele edukacyjne zdefiniowane jako konkretne umiejętności.
 • W przypadku każdego kursu ESKK zapewnia Ci możliwość weryfikacji postępów w nauce za pomocą prac domowych sprawdzanych przez wykwalifikowanego nauczyciela. Sprawdzanie prac odbywa się poprzez Internet lub za pomocą poczty tradycyjnej i ma za zadanie kontrolę stopnia realizacji celów przewidzianych dla konkretnej lekcji. Korzystanie z pomocy nauczyciela jest dobrowolne.
 • Podczas nauki będziesz informowany o możliwościach przystąpienia do egzaminów, ostatecznie sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie kursu. Przystępując do egzaminu masz możliwość uzyskania certyfikatu. W przypadku kursów objętych egzaminami przeprowadzanymi przez powołane do tego instytucje zewnętrze – partnerów edukacyjnych ESKK – ESKK pośredniczy w ustalaniu terminów egzaminów. Ceny kursów ESKK nie obejmują opłat należnych za przeprowadzenie egzaminów (niezależnie od tego, czy są to egzaminy wewnętrzne – przeprowadzane przez ESKK – czy zewnętrzne).
 • Każdy absolwent kursu może otrzymać „Zaświadczenie o ukończeniu kursu”. W tym celu należy uiścić opłatę, której wysokość podamy w „Informacji finansowej dla studenta” dołączonej do przesyłki z przedostatnim pakietem kursu.
 • ESKK jest zarejestrowana w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 131998 (REGON: 365405085) oraz w Kuratorium Oświaty w Poznaniu (zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.; Dz. U. nr 95/96, poz. 425) pod numerem ewidencyjnym 23/92, dlatego każda osoba, której przysługuje prawo do pobierania renty rodzinnej, może otrzymać zaświadczenie do ZUS potwierdzające fakt kształcenia się w naszej szkole. Koszt wystawienia zaświadczenia do ZUS to 10 zł. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uregulowanie wobec ESKK wszystkich dotychczasowych należności oraz zgłoszenie chęci jego otrzymania.
 • Zapisując się na kurs otrzymujesz bezpłatną opiekę nauczyciela oraz dostęp do platformy ESKK online. Oprócz spraw administracyjnych (w zależności od zakupionego kursu oraz wybranej opcji) znajdziesz tam dostęp do prac domowych, kursów online oraz materiałów multimedialnych. Od momentu ukończeniu kursu, ESKK jeszcze przez pół roku zapewnia Ci bezpłatny dostęp do platformy. Po tym czasie masz możliwość przedłużenia powyższego dostępu według obowiązującego cennika dopłat (przedłużenie dostępu na miesiąc – 49 zł, na pół roku – 99 zł, na rok – 189 zł).
 • Termin przystąpienia do egzaminu jest dowolny. Uczestnik kursu ESKK może tego dokonać nawet po upływie kilku lat od ukończenia szkolenia. Wystarczy, że spełni warunki niezbędne do przystąpienia do egzaminu (opłacił wszystkie materiały lekcyjne), zadeklaruje chęć przystąpienia do egzaminu i wniesie opłatę egzaminacyjną.
 • Zakupione przez Ciebie materiały należą do Ciebie, jednak każdy kurs ESKK (zeszyty lekcyjne, multimedia) jest własnością intelektualną ESKK i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się kopiowania, przekładania na języki obce oraz dystrybuowania zakupionych materiałów w jakikolwiek inny sposób.

realizacja usługi:

 • Wysyłając wypełniony i zatwierdzony formularz zamówienia przyjmujesz do wiadomości, że:
  – ESKK przygotuje i dostarczy przesyłkę z zamówionym materiałem za pośrednictwem Poczty Polskiej, a Ty zobowiązujesz się do poniesienia zryczałtowanych kosztów tej przesyłki (zgodnie z aktualnym cennikiem);
  – jeśli wybrałeś kurs z pakietem multimedialnym, ESKK udostępni Ci lekcje multimedialne w tempie zgodnym ze wskazanym przez Ciebie w formularzu zapisu na kurs, dostęp do pozostałych programów wchodzących w skład pakietu multimedialnego otrzymasz po zaksięgowaniu Twojej wpłaty;
 • Pierwszy pakiet materiałów lekcyjnych otrzymasz w ciągu kilku dni od daty złożenia zamówienia. W zależności od wybranego przez Ciebie tempa nauki w kolejnych miesiącach otrzymasz 1 lub 2 pakiety lekcyjne. Niezależnie od tego, jeśli wybrałeś kurs
  z pakietem multimedialnym, dostęp do pierwszych lekcji multimedialnych otrzymasz w momencie zaakceptowania Twojego zgłoszenia na kurs przez administratora bazy ESKK (zwykle tego samego dnia).
 • Naukę na kursie możesz przerwać, na przykład na czas wakacji. W trakcie całego kursu przerwy w nauce nie mogą łącznie przekroczyć 3 miesięcy. Prosimy o możliwie wczesne uprzedzenie o planowanych przerwach. Zgłoszenie przerwy jest wymagane i powinno być poprzedzone uregulowaniem opłat za już dostarczone materiały.

płatności:

 • Aktualne ceny poszczególnych kursów ESKK, usług, materiałów dodatkowych, wysokość opłaty rejestracyjnej, a także bieżące koszty przesyłki możesz znaleźć na stronach serwisu i w cenniku. Podane ceny zawierają podatek VAT. ESKK pobiera dodatkowo jednorazową opłatę rejestracyjną w wysokości 25 zł (tzw. wpisowe). Jeśli już kiedyś uczestniczyłeś w kursie ESKK i wnosiłeś opłatę rejestracyjną, przy ponownym zapisie na kurs jesteś z niej zwolniony. Do każdej przesyłki doliczamy również zryczałtowaną opłatę pocztową.
 • W przypadku pierwszej przesyłki oraz zakupu kursu w trybie całościowym, opłatę należy wnieść z góry. W podstawowym
  i szybkim tempie nauki płatności za pozostałe pakiety będą realizowane w miesięcznych ratach po otrzymaniu przesyłki.
  Wraz z każdą przesyłką otrzymasz „Informację finansową dla studenta”. Znajdziesz w niej wyszczególnienie elementów składowych kwoty wskazanej na wypełnionym blankiecie polecenia przelewu oraz pełne dane na temat otrzymanych już od Ciebie wpłat, jak też bieżące saldo wzajemnych rozliczeń.
 • Terminy płatności podane są na blankiecie. Jest to okres 2 tygodni od momentu wysłania do Ciebie materiałów lekcyjnych. Niedotrzymanie terminu płatności skutkuje naliczeniem maksymalnych odsetek umownych za każdy dzień opóźnienia.
 • Indywidualny numer konta studenta znajdziesz na blankiecie wpłaty oraz w „Informacji finansowej dla studenta”, a także na „Twojej strefie”.

reklamacje:

 • Jeśli nie jesteś zadowolony z jakiegoś aspektu dotyczącego dostarczania kursów, ich treści czy sposobu obsługi przez ESKK, masz prawo do zgłaszania reklamacji. Kieruj swoje uwagi do Biura Obsługi Klienta (info@eskk.pl). Każda z nich zostanie rozpatrzona, a Ty otrzymasz pisemne powiadomienie o sposobie i trybie rozwiązania problemu.
 • Jeśli Twoja reklamacja dotyczy wad nadesłanych Ci materiałów, odeślij wszystkie wadliwe materiały do ESKK wraz z informacją dotyczącą wady.
Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO