Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Słownictwo: narodowości, edukacja, użycie czasowników say, speak, tell, talk, rozmowa przez telefon, wyrażenia i słownictwo komputerowe

  Gramatyka: powtórzenie czasów: present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, simple future, pytania z why, where, what, how; questions tags

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Słownictwo: rodzina, relacje oraz wydarzenia rodzinne, opisywanie wyglądu zewnętrznego osób, cechy charakteru, wyrażanie opinii

  Gramatyka: present simple, possesive‘s, pytania o podmiot, czasy teraźniejsze – simple i continuous, zaimki both, neither, either; czasowniki: stative i active; look like + rzeczownik, look alike, look + przymiotnik

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Słownictwo: czasowniki złożone związane z dorastaniem i relacjami rodzinnymi

  Gramatyka: wyrażenie to be used to, czas simple past, konstrukcje: let, made somebody do something, wyrażenia czasowe, czasy przeszłe – simple i continuous, spójniki, tworzenie przysłówków

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8

  Słownictwo: wyrażenia związane z zakupami, reklamacje, czytanie ulotek i informacji w sklepie, wyrażenia związane z operacjami finansowymi, otwieranie konta w banku

  Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, wyrażenia określające ilość: a few, a little, przyimki określone i nieokreślone, cyfry, zaimki – all, most, no, none

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10; ćwiczenia utrwalające cz. I

  Powtórzenie lekcji 1-8 + nowe słownictwo

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Słownictwo: motoryzacja, podróże, rezerwowanie oraz zakup biletu na lotnisku i na stacji kolejowej

  Gramatyka: czasowniki modalne: can, could, couldn’t, be able to, must, musn’t, ought to, may

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Słownictwo: sport, dyscypliny sportowe, sporty ekstremalne, survival

  Gramatyka: stopień wyższy przymiotników i przysłówków, porównania – as ... as, different from, the same as..., stopień najwyższy przymiotników i przysłówków

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16

  Słownictwo: czasopisma, polityka i przestępczość, wyrażenia związane z ulubionymi zajęciami

  Gramatyka: czas present perfect, porównanie present perfect i present perfect continuous

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Słownictwo: język reklam, pisanie ogłoszeń i odpowiadanie na nie; wyrażenia związane z biznesem, opisujące firmy, skróty

  Gramatyka: zdania podrzędnie złożone, pisanie oficjalnych listów

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20; ćwiczenia utrwalające cz. II

  Powtórzenie lekcji 11-18 + nowe słownictwo

 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Słownictwo: turystyka, zwiedzanie, umawianie wizyt, długoterminowe planowanie, kariera, praca, założenie rodziny itp.

  Gramatyka: formy przyszłe – present continuous, future simple, to be going to

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24

  Słownictwo: czytanie instrukcji, nazwy urządzeń domowych, wybory prezydenckie, partie polityczne, kariera

  Gramatyka: tryb warunkowy zerowy, zaimki you i one, I tryb warunkowy

 • Pakiet 13 – lekcje 25-26

  Słownictwo: pisanie listu z prośbą o poradę w różnych sytuacjach życiowych, przymiotniki określające osobowość, zwroty grzecznościowe, oferty

  Gramatyka: wyrażenia związane z udzielaniem rad i sugestii, wyrażanie próśb i propozycji, pytania pośrednie, czasowniki modalne – may, might

 • Pakiet 14 – lekcje 27-28

  Słownictwo: odwiedzanie miejsc historycznych, tajemniczych; geografia, zjawiska nadprzyrodzone, duchy, ulubione książki

  Gramatyka: wprowadzenie czasu past perfect, czasy narracyjne, spójniki: before, after, when

 • Pakiet 15 – lekcje 29-30; ćwiczenia utrwalające cz. III

  Powtórzenie lekcji 21-28 + nowe słownictwo

 • Pakiet 16 – lekcje 31-32

  Słownictwo: wyrażenia określające relacje między ludźmi, rodzaje programów telewizyjnych, rozmowy o serialach i filmach, tworzenie przymiotników, phrasal verbs

  Gramatyka: mowa zależna

 • Pakiet 17 – lekcje 33-34

  Słownictwo: zdrowie i sprawność fizyczna, nawyki żywieniowe, sen, emocje

  Gramatyka: konstrukcje bezokolicznikowe i gerund, tworzenie rzeczowników i czasowników

 • Pakiet 18 – lekcje 35-36

  Słownictwo: opisywanie procesów, język techniczny, wynalazki oraz odkrycia

  Gramatyka: strona bierna

 • Pakiet 19 – lekcje 37-38

  Słownictwo: wypadki i szczęśliwe wydarzenia (zwycięzcy loterii, wyborów miss itp.), katastrofy i ekologia

  Gramatyka: II i III tryb warunkowy

 • Pakiet 20 – lekcje 39-40; ćwiczenia utrwalające cz. IV

  Powtórzenie lekcji 31-38 + nowe słownictwo

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO