Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Słownictwo: ludzie – wygląd, charakter i osobowość; ubrania i materiały

  Gramatyka: szyk przymiotników przed rzeczownikiem – adjective order; szyk wyrazów w zdaniu – word order in sentences;
  szyk i typy pytań – question formation

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Słownictwo: domy, pomieszczenia i ich wyposażenie; życie w mieście – budynki, miejsca, przymiotniki

  Gramatyka: czasy teraźniejsze – present tenses; czasowniki statyczne – state verbs; czasowniki wyrażające odczucia zmysłowe – verbs of the senses; przysłówki częstotliwości i inne wyrażenia czasowe – frequency adverbs + time expressions

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Słownictwo: zdrowy tryb życia – dieta, sport, sen; problemy zdrowotne – stres, choroby, leczenie

  Gramatyka: formy czasownikowe – gerunds, infinitives

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8; ćwiczenia utrwalające cz. I

  Powtórzenie lekcji 1-6 oraz nowe słownictwo

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10

  Słownictwo: życie w przeszłości – okresy historyczne, wojny, podboje kolonialne, sławni ludzie; spuścizna kulturowa – sztuka, literatura, architektura

  Gramatyka: czasy narracyjne – past tenses; struktury dotyczące przeszłości: used to, would; wyrażanie przyszłości w narracji – future in the past

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Słownictwo: nauka i technologia – wynalazki, odkrycia, badania naukowe, robotyka i komputeryzacja

  Gramatyka: czasy przyszłe – future tenses; czasownik may/might; okresy warunkowe – conditional sentences i zdania czasowe – time clauses

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Słownictwo: szkoła i edukacja; praca

  Gramatyka: zdania warunkowe II i III typu – unreal conditionals oraz mieszane – mixed conditionals; struktury wish oraz if only

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16; ćwiczenia utrwalające cz. II

  Powtórzenie lekcji 9-14 oraz nowe słownictwo

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Słownictwo: życie w rodzinie i społeczeństwie – relacje i problemy; przestępczość i wymiar sprawiedliwości

  Gramatyka: czasowniki modalne – modal verbs; struktura past modal

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20

  Słownictwo: jedzenie i przyrządzanie potraw, przybory kuchenne, restauracje; spędzanie wolnego czasu, rozrywka

  Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – countable and uncountable nouns; rzeczowniki grupowe i rzeczowniki występujące wyłącznie w liczbie mnogiej; przedimki nieokreślone i określone – indefinite and definite articles

 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Słownictwo: zakupy, usługi, pieniądze; finanse i bankowość

  Gramatyka: strona bierna – passive voice; struktura have something done; struktury typu it is said that oraz he is said to be; struktury z czasownikami seem i appear

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24; ćwiczenia utrwalające cz. III

  Powtórzenie lekcji 17-22 oraz nowe słownictwo

 • Pakiet 13 – lekcje 25-26

  Słownictwo: przyroda – zwierzęta, rośliny, klimat; katastrofy naturalne i zagrożenia ekologiczne

  Gramatyka: mowa zależna – reported speech; pytania zależne – indirect questions; czasowniki say i tell; czasowniki wprowadzające mowę zależną – special introductory verbs

 • Pakiet 14 – lekcje 27-28

  Słownictwo: środki masowego przekazu – prasa, telewizja, Internet; film – gatunki filmowe, przymiotniki

  Gramatyka: zdania złożone – clauses of reason, result, purpose, concession; zdania podrzędnie złożone – relative clauses (defining and non-defining); zaimki względne – relative pronouns

 • Pakiet 15 – lekcje 29-30

  Słownictwo: podróżowanie, turystyka, wakacje

  Gramatyka: stopniowanie przymiotników i przysłówków – comparative and superlative adjectives and adverbs; struktury porównawcze – comparative structures; porównania – similes

 • Pakiet 16 – lekcje 31-32; ćwiczenia utrwalające cz. IV

  Powtórzenie lekcji 25-30 oraz nowe słownictwo

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO