Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Słownictwo: nieformalne przywitanie i pożegnanie, przedstawienie siebie i innych, ocena pozytywna i negatywna.

  Gramatyka: zasady pisowni i wymowy I, czasowniki nieregularne „mít”, „být”, „jít” i „jet” w czasie teraźniejszym, zaprzeczenie, zaimki osobowe i dzierżawcze, przymiotniki twarde i miękkie, przymiotnik „rád”.

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Słownictwo: formalne przywitanie i pożegnanie, spędzanie wolnego czasu.

  Gramatyka: zasady pisowni i wymowy II, akcent, tworzenie czasu przyszłego, czasowniki nieregularne „mít”, „být”, „jít” i „jet” w czasie przyszłym, czasownik modalny „moct” w czasie przyszłym, czasownik modalny „muset” w czasie tereźniejszym i przyszłym, grzecznościowe zwracanie się do osób nieznanych, odmiana zaimka osobowego „ty”, spójniki I, liczebniki główne 1-10.

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Słownictwo: pory dnia i dni tygodnia, relacjonowanie wydarzeń, rozmowa nieformalna.

  Gramatyka: tworzenie czasu przeszłego, czasowniki „mít”, „být”, „jít” i „jet” w czasie przeszłym, czasownik modalny „chtít” w czasie teraźniejszym i przeszłym, czasownik modalny „moct” w czasie przeszłym, szyk posiłkowego czasownika „být” w zdaniu.

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8

  Słownictwo: opis miasta, domu, mieszkania.

  Gramatyka: zaimki wskazujące i pytające, podział czasowników regularnych na grupy koniugacyjne, czasowniki V i IV koniugacji, nieregularne czasowniki „vědět”, „povědět”, „spát”, „stát” i „bát se”.

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10

  Słownictwo: ubranie, przymierzanie, kolory.

  Gramatyka: odmiana zaimków osobowych „já”, „kdo”, „co”, zasady odmiany rzeczowników, odmiana rzeczowników rodzaju męskiego nieżywotnego „hrad”, „les” i „stroj”, odmiana rzeczowników nieregularnych „dům”, „den” i „peníze”, alfabet, spójniki II.

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Słownictwo: produkty spożywcze, zakupy.

  Gramatyka: zaimki względne, czasowniki III koniugacji, przysłówki I, odmiana czasowników nieregularnych „přát si”, „hřát”, „smát se” i „dít se”, odmiana przymiotników miękkich i twardych.

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Słownictwo: święta Wielkanocne, natura, pogoda, pory roku, nazwy miesięcy.

  Gramatyka: odmiana rzeczowników rodzaju męskiego żywotnego „pán”, „muž”, „předseda” i „soudce”, odmiana nieregularnego rzeczownika „přítel”, przysłówki II, przyimki I.

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16

  Słownictwo: wyrażanie własnej opinii, sklepy, hobby, kultura (prasa i telewizja, teatr, galeria, muzeum, kino, koncert, festiwal), sport.

  Gramatyka: czasowniki II koniugacji, nieregularne czasowniki „říct”, „zapnut”, „vypnout”, „dostat” i „stát se”, liczebniki główne (11-20).

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Słownictwo: wygląd i charakter człowieka.

  Gramatyka: odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego „žena”, „růže”, „píseň” i „kost”, odmiana nieregularnych rzeczowników „ruka” i „noha”, „sůl”, przymiotniki dzierżawcze, przyimki II.

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20

  Słownictwo: list oficjalny i prywatny, poczta, komputer, internet, czat, e-mail.

  Gramatyka: czasowniki I koniugacji, nieregularne czasowniki „klást” i „vést”.

 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Słownictwo: zawody, szkoła, studia, urlop, wakacje.

  Gramatyka: odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego „město”, „moře”, „stavení” i „kuře”, odmiana nieregularnych rzeczowników „oko” i „ucho”, „drama” i „muzeum”.

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24

  Słownictwo: menu w restauracji, kawiarni, pubie, śniadanie, obiad, kolacja, rozmowa telefoniczna, zegar, pieniądze, ceny.

  Gramatyka: odmiana nieregularnych czasowników „jíst” i „sníst”, liczebniki główne III (30-1 000), liczebniki porządkowe I (1-20), określenie czasu.

 • Pakiet 13 – lekcje 25-26

  Słownictwo: odwiedziny i przyjęcia, zaproszenie w odwiedziny lub na przyjęcie, życzenia urodzinowe, imieninowe, ślubne, przeprosiny.

  Gramatyka: odmiana liczebników głównych „dva”, „dvě”, „dvě” i „tři”, „čtyři”, tryb warunkowy, głoski języka potocznego I, zdania ze spójnikiem „aby”.

 • Pakiet 14 – lekcje 27-28

  Słownictwo: części tygodnia, plan dnia i tygodnia, święta Bożego Narodzenia, Sylwester.

  Gramatyka: odmiana liczebników głównych oprócz 2-4, odmiana zaimków wskazujących „ten”, „ta” i „to”, liczebniki z rzeczownikami, określenie daty, głoski języka potocznego II.

 • Pakiet 15 – lekcje 29-30

  Słownictwo: zdrowie i choroba, wizyta u lekarza, apteka.

  Gramatyka: odmiana przymiotników dzierżawczych „otcův”, „otcova”, „otcovo”, stopniowanie przymiotników, porównanie, odmiana i słowotwórstwo języka potocznego I.

 • Pakiet 16 – lekcje 31-32

  Słownictwo: podróżowanie pieszo, zwroty grzecznościowe, zwroty związane z problemami w zrozumieniu wypowiedzi, zgubienie się.

  Gramatyka: odmiana przymiotnika dzierżawczego „matčin”, „matčina”, „matčino”, odmiana zaimków osobowych „my”, „vy”, odmiana i słowotwórstwo języka potocznego II, skróty i skrótowce.

 • Pakiet 17 – lekcje 33-34

  Słownictwo: podróżowanie samochodem, lokalizacja obiektów i miast, wskazanie drogi.

  Gramatyka: odmiana zaimków dzierżawczych „můj”, „má / moje”, „mé / moje”, stopniowanie przysłówków, porównanie, nieregularne stopniowanie przysłówków.

 • Pakiet 18 – lekcje 35-36

  Słownictwo: podróżowanie środkami transportu publicznego, państwa, narodowości.

  Gramatyka: odmiana zaimków dzierżawczych „tvůj”, „tvá / tvoje”, „tvé / tvoje” i zaimków względnych, odmiana liczebników wielorakich i mnożnych, partykuły i wykrzykniki.

 • Pakiet 19 – lekcje 37-38

  Słownictwo: historia, kultura, geografia i gospodarka Czech (zabytki UNESCO, punkty informacji turystycznej, pamiątki i prezenty, święta państwowe).

  Gramatyka: odmiana zaimków osobowych „on”, „ona”, „ono”, odmiana zaimków pytających i nieokreślonych, odmiana liczebników porządkowych, zasady przestankowania.

 • Pakiet 20 – lekcje 39-40

  Słownictwo: historia, kultura, geografia i gospodarka Polski (zabytki UNESCO, punkty informacji turystycznej, pamiątki i prezenty, święta państwowe).

  Gramatyka: odmiana zaimków dzierżawczych „náš”, „naše”, „naše” i osobowych „oni”, „ony”, „ona”, znaczenie ważniejszych przedrostków i przyrostków, zasady pisania imion, nazwisk i nazw z dużej litery.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO