Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

MODUŁ I: Lekcje 1-20: Rachunkowość finansowa
MODUŁ II: Lekcje 21-22: Przedsiębiorstwo i banki
MODUŁ III: Lekcje 23-29: Podatki i inne obciążenia
MODUŁ IV: Lekcje 30-32: Zagadnienia prawne

 • Pakiet 1

  Lekcja 1: Obowiązki głównego księgowego, czyli formalno-prawne aspekty prowadzenia rachunkowości, pojęcie i zakres rachunkowości, rachunkowość finansowa a zarządcza, nadrzędne zasady rachunkowości, zakres i terminy sporządzania sprawozdań finansowych.

  Lekcja 2: Inwentaryzacja.

 • Pakiet 2

  Lekcja 3: Zasady wyceny aktywów i pasywów, rezerwy, różnice kursowe.

  Lekcja 4: Zasady sporządzania, badanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

 • Pakiet 3

  Lekcja 5: Podstawowe definicje i pojęcia w polskiej rachunkowości.

  Lekcja 6: Leasing.

 • Pakiet 4

  Lekcja 7: Klasyfikacja, kalkulacja, rozliczanie i ewidencja kosztów.

  Lekcja 8: Rachunek kosztów pełnych i zmiennych, planowanie i kontrola kosztów.

 • Pakiet 5

  Lekcja 9: Przychody z działalności wytwórczej, handlowej i usługowej.

  Lekcja 10: Obroty wewnętrzne, pozostała działalność operacyjna, koszty i przychody z działalności finansowej.

 • Pakiet 6

  Lekcja 11: Środki trwałe w budowie, aporty, podróże służbowe, świadczenia na rzecz pracowników, zmiany w kapitałach.

  Lekcja 12: Ustalanie, ewidencja i podział wyniku finansowego.

 • Pakiet 7

  Lekcja 13: Różnice w podatku dochodowym – powstanie i rozliczanie cz. 1.

  Lekcja 14: Różnice w podatku dochodowym – powstanie i rozliczanie cz. 2.

 • Pakiet 8

  Lekcja 15: Wybrane zagadnienia z analizy sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego.

  Lekcja 16: Instrumenty finansowe.

 • Pakiet 9

  Lekcja 17: Rachunkowość w sytuacjach szczególnych.

  Lekcja 18: Połączenia spółek.

 • Pakiet 10

  Lekcja 19: Skonsolidowane sprawozdania finansowe cz. 1.

  Lekcja 20: Skonsolidowane sprawozdania finansowe cz. 2.

 • Pakiet 11

  Lekcja 21: System bankowy w Polsce a działalność przedsiębiorstw, wybór banku, rozliczenia w obrocie krajowym i ich efektywność, operacje rozliczeniowe, transakcje zagraniczne dla przedsiębiorstw.

  Lekcja 22: Kredytowanie działalności gospodarczej, finan-sowanie działalności poprzez leasing, usługi faktoringowe.

 • Pakiet 12

  Lekcja 23: Ordynacja podatkowa.

  Lekcja 24: Podatki pośrednie.

 • Pakiet 13

  Lekcja 25: Podatki bezpośrednie.

  Lekcja 26: Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych.

 • Pakiet 14

  Lekcja 27: Podatki kosztowe i opłata skarbowa.

  Lekcja 28: Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 • Pakiet 15

  Lekcja 29: Cło i opłaty pokrewne.

  Lekcja 30: Prawo pracy.

 • Pakiet 16

  Lekcja 31: Postępowanie administracyjne i egzekucyjne.

  Lekcja 32: Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO