Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

Nie widzisz greckich znaków diakrytycznych? Pobierz program kursu w wersji pdf.

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Teksty: sentencje Siedmiu Mędrców, maksymy i powiedzenia poetów i filozofów.

  Gramatyka: zasady fonetyki i akcentowania, rodzajnik określony, rzeczowniki i przymiotniki deklinacji II w rodzaju męskim i nijakim, odmiana czasowników koniugacji I w czasie teraźniejszym strony czynnej, formy czasownika εἰμί, przeczenie, zaimek αὐτός.

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Teksty: Anaksagoras z Klazomenai, Potęga rozumu. Diodor, Biblioteka.

  Gramatyka: rzeczowniki i przymiotniki kontraktowane deklinacji II, odmiana czasowników w czasie teraźniejszym strony medialno-pasywnej, konstrukcja accusativus cum infinitivo.

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Teksty: Święty Paweł, Listy do Koryntian. Dzieje Apostolskie. Herodot, Dzieje. Anakreont, Pieśni.

  Gramatyka: rzeczowniki deklinacji I na –α i –η, odmiana czasowników kontraktowanych w czasie teraźniejszym strony czynnej, dativus possessivus.

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8

  Teksty: Apollodor, Biblioteka.

  Gramatyka: rzeczowniki deklinacji I w rodzaju męskim, zaimek względny ὅς, , , odmiana czasowników kontraktowanych w czasie teraźniejszym strony medialno-pasywnej.

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10

  Teksty: Longos, Dafnis i Chloe. Ezop, Bajki.

  Gramatyka: odmiana czasowników w czasie przeszłym niedokonanym strony czynnej, zaimki osobowe i dzierżawcze, rzeczowniki deklinacji III o tematach na –ντ.

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Teksty: Ferekydes z Syros. Ezop, Bajki.

  Gramatyka: odmiana czasowników kontraktowanych w czasie przeszłym niedokonanym strony czynnej, odmiana przymiotnika πᾶς, πᾶσα, πᾶν, neutra deklinacji III o tematach na –τ.

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Teksty: Diodor, Biblioteka. Platon, Menon.

  Gramatyka: odmiana czasowników w czasie przyszłym strony czynnej i medialno-pasywnej, zaimek pytający i nieokreślony, imiesłów czasu teraźniejszego w stronie czynnej i medialno-pasywnej, przymiotniki deklinacji III na –ων i –ον.

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16

  Teksty: Apollodor, Biblioteka. Platon, Menon. Longos, Dafnis i Chloe.

  Gramatyka: odmiana czasowników – aoryst I strony czynnej i medialnej, deklinacja III – rzeczowniki μήτηρ, ἀνήρ, πατήρ, liczebniki główne i porządkowe 1-10.

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Teksty: Longos, Dafnis i Chloe. Apollodor, Biblioteka.

  Gramatyka: neutra deklinacji III na –ες, odmiana czasowników – aoryst II atematyczny strony czynnej i medialnej, zaimki wskazujące.

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20

  Teksty: Lukian, Prawdziwa historia. Ezop, Bajki.

  Gramatyka: przymiotniki deklinacji III na –ης i –ες, odmiana czasowników – aoryst I strony biernej, rzeczowniki deklinacji III o tematach na –ι.

 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Teksty: Apollodor, Biblioteka. Platon, Protagoras.

  Gramatyka: odmiana czasowników – aoryst II atematyczny strony biernej, rzeczowniki deklinacji III zakończone na –ις i –υ, genetivus absolutus.

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24

  Teksty: Plutarch, Moralia. Homer, Odyseja.

  Gramatyka: przymiotniki deklinacji III na –υς, –εια, –υ, coniunctivus – odmiana i zastosowanie w zdaniach głównych i pobocznych, odmiana rzeczownika ναῦς.

 • Pakiet 13 – lekcje 25-26

  Teksty: Herodot, Dzieje. Lukian, Dialogi bóstw morskich.

  Gramatyka: przymiotniki μέγας i πολύς, odmiana imion deklinacji III, optativus – odmiana i zastosowanie w zdaniach głównych i pobocznych.

 • Pakiet 14 – lekcje 27-28

  Teksty: Izokrates, Helena.

  Gramatyka: stopniowanie regularne przymiotników i przysłówków, genetivus partitivus, genetivus comparativus.

 • Pakiet 15 – lekcje 29-30

  Teksty: Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie. Diogenes Laertios, O życiu, doktrynach i powiedzeniach sławnych mężów.

  Gramatyka: stopniowanie nieregularne przymiotników i przysłówków, odmiana czasownika – aoryst II pierwiastkowy.

 • Pakiet 16 – lekcje 31-32

  Teksty: Lukian, Dialogi zmarłych. Plutarch, Moralia.

  Gramatyka: odmiana czasowników koniugacji II: εῖμι i φημί, odmiana czasownika – perfectum i plusquamperfectum strony czynnej.

 • Pakiet 17 – lekcje 33-34

  Teksty: Ksenofont z Efezu, Opowieści efeskie o Antei i Habrokomesie. Filostratos, Obrazy.

  Gramatyka: odmiana czasownika: perfectum i plusquamperfectum strony medialno-pasywnej, adiectivum verbale, zdania celowe.

 • Pakiet 18 – lekcje 35-36

  Teksty: Izokrates, Panegiryk. Ksenofont, Anabaza.

  Gramatyka: odmiana czasowników koniugacji II w czasie teraźniejszym strony czynnej i medialno-pasywnej, odmiana czasownika οῖδα, zdania skutkowe.

 • Pakiet 19 – lekcje 37-38

  Teksty: Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie. Teognis.

  Gramatyka: odmiana czasowników koniugacji II w czasie przeszłym niedokonanym strony czynnej i medialno-pasywnej, zdania warunkowe, dualis w deklinacji.

 • Pakiet 20 – lekcje 39-40

  Teksty: Lukian, Dialogi bogów. Ewangelia wg św. Mateusza.

  Gramatyka: odmiana czasowników koniugacji II w czasie przyszłym strony czynnej i medialnej, zdania czasowe.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO