Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Słownictwo: dotyczące przyjaźni i związane z tym zagadnieniem słownictwo w oparciu o sentencje i przysłowia oraz fragmenty dialogu O przyjaźni Marka Tuliusza Cycerona.

  Gramatyka: wymowa i akcent, odmiana rzeczowników deklinacji I i II, czas teraźniejszy czasowników koniu-gacji I-IV i czasownika posiłkowego „sum” („być”), a także zasady stosowania orzecznika przymiotnikowego i rzeczownikowego.

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Słownictwo: dotyczące zagadnień związanych z mieszkaniem w starożytnym Rzymie w oparciu o fragmenty tekstów takich autorów jak Pliniusz czy Witruwiusz.

  Gramatyka: Tryb rozkazujący oraz czas teraźniejszy strony biernej, czasowniki występujące tylko w stronie biernej (deponentia).

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Słownictwo: teksty dotyczą różnych poglądów na powstanie świata przekazanych w tekstach Owidiusza, Cycerona oraz w Biblii.

  Gramatyka: liczebniki porządkowe, zaimki osobowe, zaimki dzierżawcze i ich odmiana, przymiotniki I i II deklinacji, czas przeszły niedokonany; zagadnienie z zakresu składni łacińskiej: dativus possessivus.

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8

  Słownictwo: dotyczące wsi i rolnictwa w oparciu o fragmenty pochodzące z dzieł takich autorów jak Wergiliusz, Horacy i inni.

  Gramatyka: accusativus cum infinitivo i podwójny accusativus.

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10

  Słownictwo: dotyczące rodziny i wychowania.

  Gramatyka: odmiana rzeczowników i przymiotników deklinacji III oraz imiesłów czasu teraźniejszego.

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Słownictwo: dotyczące zagadnień z zakresu funkcjonowania państwa w oparciu o teksty Cycerona O państwie (De re publica) i pisma historyków, zwłaszcza Salustiusza.

  Gramatyka: deklinacja IV i V oraz czas przyszły czasowników regularnych I i II koniugacji oraz czasownika posiłkowego „sum”.

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Słownictwo: dotyczące problematyki wojny i pokoju.

  Gramatyka: czas przyszły czasowników koniugacji III i IV oraz liczebniki główne wraz z odmianą.

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16

  Słownictwo: obejmuje tematykę związaną z czasem, a więc sposoby obliczania czasu (podział dnia na godziny, kalendarz, sposoby oznaczania lat) oraz zagadnienia związane z przemijaniem w ujęciu filozoficznym.

  Gramatyka: regularne stopniowanie przymiotników, sposoby wyrażania porównań (abl. comparationis, genetivus partitivus), czas przeszły dokonany (perfectum) w stronie czynnej, czasowniki nieregularne (semideponentia).

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Słownictwo: dotyczące miłości w oparciu o teksty Owidiusza oraz innych autorów.

  Gramatyka: obejmuje odmianę zaimków wskazujących („hic”, „ille”, „iste”, „ipse”, „is”, „ea”, „id”, „idem”), a także przymiotnika „solus”, stronę bierną czasowników w czasie przeszłym dokonanym oraz czasy względne (plus-quamperfectum i futurum exactum).

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20

  Słownictwo: dotyczące takich zagadnień, jak prawo, sąd, sprawiedliwość w oparciu nie tylko o pisma filozoficzne, lecz przede wszystkim o obowiązujące do dziś zasady prawne sformułowane w krótkich sentencjach.

  Gramatyka: tryb łączący (coniunctivus) stosowany m.in. w pytaniach zależnych.

 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Słownictwo: dotyczące różnych okresów w życiu człowieka, a więc dzieciństwa, młodości, dojrzałości, starości.

  Gramatyka: kontynuacja trybu łączącego w zdaniach okolicznikowych przyczyny i przyzwolenia oraz w zdaniach niezależnych.

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24

  Słownictwo: dotyczące różnych opisanych przez autorów starożytnych (głównie Pliniuszów) dziwów natury – autentycznych i zmyślonych.

  Gramatyka: zakończenie i podsumowanie zasad tworzenia i stosowania trybu łączącego.

 • Pakiet 13 – lekcje 25-26

  Słownictwo: dotyczące dziejów Rzymu w oparciu o teksty największych historyków rzymskich, a także fragmenty rzymskiej epopei narodowej – Eneidy Wergiliusza.

  Gramatyka: dotyczące pewnych osobliwości I deklinacji, odmiany niektórych czasowników nieregularnych oraz specyficznego sposobu wyrażania przyszłości (coniugatio periphrasctica activa).

 • Pakiet 14 – lekcje 27-28

  Słownictwo: dotyczące takich zagadnień, jak życie, śmierć, nieśmiertelność na podstawie pism przedstawiających różne poglądy na ten temat w ujęciu filozoficznym i poetyckim (Cyceron, Lukrecjusz).

  Gramatyka: czasowniki nieregularne oraz podsumowanie składni accusativus cum infinitivo.

 • Pakiet 15 – lekcje 29-30

  Słownictwo: dotyczy bogów i ich kultu, zarówno w oparciu o teksty autorów pogańskich, jak i chrześcijańskich.

  Gramatyka: czasowniki modalne („volo”, „nolo”, „malo”) i ich nieregularna odmiana oraz nieregularne stopniowanie przymiotników, a także tworzenie i stopniowanie przysłówków; rzeczowniki odsłowne – gerundium.

 • Pakiet 16 – lekcje 31-32

  Słownictwo: dotyczące metod wróżbiarstwa stosowanych przez różne narody, teksty takich autorów, jak Cyceron, Cezar, Tacyt, Augustyn.

  Gramatyka: złożenia czasownika „sum, esse, fui” oraz budowa i zastosowania participium futuri passivi.

 • Pakiet 17 – lekcje 33-34

  Słownictwo: dotyczące rozrywek, jakimi umilali sobie życie starożytni Rzymianie (cyrk, amfiteatr).

  Gramatyka: składnia (nominativus cum infinitivo, podwójny nominativus).

 • Pakiet 18 – lekcje 35-36

  Słownictwo: dotyczące literatury, jej roli w życiu człowieka, informacje na temat najważniejszych pisarzy starożytnego Rzymu.

  Gramatyka: nieregularny czasownik „fero” i jego złożenia, typowa dla języka łacińskiego składnia ablativus absolutus.

 • Pakiet 19 – lekcje 37-38

  Słownictwo: związane z retoryką, teksty starożytnych nauczycieli i teoretyków wymowy.

  Gramatyka: podsumowanie poznanych wcześniej zagadnień, sposób wyrażania konieczności.

 • Pakiet 20 – lekcje 39-40

  Słownictwo: dotyczące teatru w oparciu o teksty różnych autorów komicznych i tragicznych.

  Gramatyka: odmiana kolejnego nieregularnego czasownika „eo, ire, ii, itum” i jego złożeń, powtórzenie zagadnień z całego kursu.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO