Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Słownictwo: alfabet i literowanie, powitanie, przedstawianie się, pożegnanie, nazwy krajów, poznawanie ludzi, liczebniki do 100

  Gramatyka: miejsce czasownika w zdaniu, zdania twierdzące i pytające, pytania z zaimkami hoe? i waar?, pytania przez inwersję, czasowniki regularne w czasie teraźniejszym, zaimki osobowe, forma grzecznościowa u – pan, pani, państwo

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Słownictwo: dom, mieszkanie, miejsce zamieszkania, rodzina i przyjaciele, meble i urządzenia w domu, okazywanie zadowolenia i niezadowolenia, pisanie krótkich notatek

  Gramatyka: czasownik zijn, rodzajnik określony i nieokreślony, przeczenie nee i niet, zaimki dzierżawcze, czasowniki nieregularne, przymiotnik (użycie samodzielne), liczebniki od 100 do miliona

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Słownictwo: rozkład dnia, dni tygodnia, godziny, codzienne czynności, posiłki, zainteresowania, wspólne spędzanie czasu, umawianie się na spotkania, hobby, zainteresowania, dyscypliny sportowe, telewizja

  Gramatyka: przysłówki czasu i częstotliwości, czasowniki nieregularne i złożone w czasie teraźniejszym, przeczenie geen, przymiotniki (użycie przed rzeczownikiem), zaimki osobowe w formie dopełnieniowej

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8

  Słownictwo: w sklepie, robienie zakupów, w restauracji, oferty w sklepach, składanie zamówień, artykuły spożywcze, nazwy potraw, ulubione potrawy, ceny, określanie ilości

  Gramatyka: pytanie do rozstrzygnięcia – ja, nee, wel, czasownik willen, liczba mnoga rzeczowników, przysłówki miejsca, miejsce dopełnień w zdaniu

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10

  Słownictwo: świat pracy, zawody, e-maile, obowiązki w pracy, ogłoszenia o pracy, wiadomości na sekretarce

  Gramatyka: przyimek lokalny bij + nazwy własne, przyimek modalny als, tworzenie rzeczowników w formie żeńskiej, czasownik modalny kunnen, tryb rozkazujący w formie grzecznościowej

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Słownictwo: szkoła i wykształcenie, nauka, uczenie się języków, opisywanie umiejętności i możliwości, wyrażanie życzeń i woli

  Gramatyka: czasownik worden, czasowniki modalne: moeten, hoeven + te, struktura zdań z czasownikami modalnymi, rzeczowniki złożone, tryb rozkazujący w 2. os. liczby pojedynczej i mnogiej

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Słownictwo: w mieście, pytanie o drogę, opisywanie drogi, udzielanie informacji, środki komunikacji, podróże, zamawianie noclegu w hotelu, określanie kierunku i miejsca

  Gramatyka: czas przeszły dokonany (ciąg dalszy), przysłówki, przeczenie (ciąg dalszyprzyimki lokalne, określenia miejsca i kierunku, przeczenie z określeniem niet meer, partykuła er

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16

  Słownictwo: na dworcu, na lotnisku, rozkłady jazdy i lotów, rozumienie zapowiedzi przez megafon, oznaczanie dat

  Gramatyka: wyrażanie przyszłości, spójniki: maar, want, of, en, liczebniki porządkowe, czasownik modalny zullen

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Słownictwo: poszukiwanie mieszkania, czytanie ogłoszeń, pchli targ, targowanie się, regulamin domu, nazwy mebli

  Gramatyka: czasownik modalny mogen, stopniowanie przymiotników, zdania porównawcze i wskazujące, przyimki temporalne, konstrukcje bezokolicznikowe z te

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20

  Słownictwo: formalności w urzędach, wypełnianie formularzy, rozliczenie podatkowe, zameldowanie, w banku

  Gramatyka: zaimki nieosobowe, konstrukcje bezokolicznikowe bez te, zaimek zwrotny, zaimek wzajemny i czasowniki zwrotne, czasowniki nieregularne

 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Słownictwo: pogoda, miesiące, pory roku, krótkie wiadomości w mass mediach, informacje drogowe

  Gramatyka: zaimek het jako podmiot gramatyczny w zdaniu, partykuły, czas przeszły niedokonany czasowników zijn i hebben, przymiotniki tworzone od nazw miejscowości

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24

  Słownictwo: wspomnienia z dzieciństwa, rozmowy o przeszłości, urodziny

  Gramatyka: czas przeszły dokonany, tworzenie imiesłowu dokonanego, stałe kombinacje czasownik + przyimek (rekcja czasownika)

 • Pakiet 13 – lekcje 25-26

  Słownictwo: święta i dni świąteczne, uroczystości rodzinne, zaproszenia, goście, składanie życzeń, gratulacje, pisanie zaproszenia i listu do krewnych i przyjaciół, podawanie przyczyn

  Gramatyka: imiesłów dokonany czasowników nieregularnych, nierozdzielnie i rozdzielnie złożonych, konstrukcja aan het + bezokolicznik

 • Pakiet 14 – lekcje 27-28

  Słownictwo: na autostradzie, awaria samochodu, wypadek, pomoc drogowa, kontrola policyjna, opisywanie zdarzeń

  Gramatyka: czas przeszły dokonany z czasownikami posiłkowymi hebben i zijn, kolejność wyrazów w zdaniu w czasie przeszłym dokonanym, przymiotniki z końcówką -baar, przeczenie za pomocą przedrostków

 • Pakiet 15 – lekcje 29-30

  Słownictwo: zdrowie i choroba, wizyta u lekarza, badania, części ciała, formułowanie porad i wskazówek

  Gramatyka: czasowniki wyrażające ruch i pozycję, złożenia z rzeczownikiem pijn, czasowniki modalne w czasie przeszłym niedokonanym, użycie określenia lievelings-

 • Pakiet 16 – lekcje 31-32

  Słownictwo: moda i ubranie, określanie części garderoby, zakupy w sklepie, rozmiary, obsługa klienta, wyrażanie opinii na temat wyglądu, formułowanie zwrotów grzecznościowych, reklamacje

  Gramatyka: zaimki wskazujące deze, die, dit, dat, zo’n, zulk(e), zaimki pytające welk(e), wat voor (een), określanie kolorów

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO