Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcja 1

  Słownictwo: zwroty grzecznościowe, przedstawianie siebie i innych.

  Gramatyka: czasownik (formy bezokolicznika i czasu teraźniejszego), czasowniki modalne „må” i „vil”, zaimki osobowe, tworzenie pytań i zdań przeczących, rodzaj rzeczowników, liczba mnoga rzeczowników.

 • Pakiet 1 – lekcja 2

  Słownictwo: liczebniki 1-12, prosta rozmowa telefoniczna, podawanie czasu (pełne godziny).

  Gramatyka: formy zależne zaimków osobowych, nieokreślona forma przymiotników, rodzajnik określony rzeczowników w liczbie mnogiej, przymiotnik w liczbie pojedynczej i mnogiej, czasownik modalny „kan”.

 • Pakiet 2 – lekcja 3

  Słownictwo: liczebniki 13-20, rodzina, pokrewieństwo.

  Gramatyka: rodzaj żeński (cd.), odmiana rzeczowników typu „mor”, rzeczowniki z przegłosem typu „bok”, zaimki dzierżawcze (liczba pojedyncza), „ja/jo”.

 • Pakiet 2 – lekcja 4

  Słownictwo: liczebnik 21-50, podawanie wieku.

  Gramatyka: zaimki dzierżawcze (liczba mnoga), zaimki wskazujące „denne/dette/disse”, przymiotniki typu „gammel”.

 • Pakiet 3 – lekcja 5

  Słownictwo: restauracja, kawiarnia, zamawianie potraw.

  Gramatyka: czasownik modalny „skal”, zdania typu „det skal jeg, det gjør jeg”, przymiotniki kończące się na „-sk, -(l)ig”.

 • Pakiet 3 – lekcja 6

  Słownictwo: pory roku, plany na przyszłość, podawanie godzin.

  Gramatyka: „skal” w odniesieniu do przyszłości, okoliczniki czasu, różnica między „om/i”.

 • Pakiet 4 – lekcja 7

  Słownictwo: dni tygodnia, pory dnia.

  Gramatyka: czas przeszły (czasowniki typu „kaste”, „spise”), składnia przysłówków typu „alltid” w zdaniu, miejsce zaimków osobowych w zdaniu, użycie i odmiana „hvilken”.

 • Pakiet 4 – lekcja 8

  Słownictwo: liczebniki od 60 w górę, podawanie dat.

  Gramatyka: czas przeszły (czasowniki typu „bo”), przyimki.

 • Pakiet 5 – lekcja 9

  Słownictwo: podróżowanie, narodowości, nazwy państw.

  Gramatyka: czas przeszły (czasowniki mocne), zaimek pytajny „når”, rzeczowniki typu „amerikaner”.

 • Pakiet 5 – lekcja 10

  Słownictwo: rezerwacja miejsc, na lotnisku/dworcu.

  Gramatyka: przysłówki, „mange” itp., zdania podrzędne z „når/da”, składnia zdania podrzędnego.

 • Pakiet 6 – lekcja 11

  Słownictwo: zdrowie i choroby, części ciała.

  Gramatyka: zaimek zwrotny, czasowniki kończące się na „-s”, zdania podrzędne z „som”, składnia przysłówków w zdaniu podrzędnym.

 • Pakiet 6 – lekcja 12

  Słownictwo: wizyta u lekarza.

  Gramatyka: zaimek dzierżawczy przed i po rzeczowniku, „ut/ute”, „ingen/ikke noen”.

 • Pakiet 7 – lekcja 13

  Słownictwo: zakupy, kolory, sklepy.

  Gramatyka: rodzajnik określony „den/det/de”, podwójne określenie, przymiotniki typu „blå”.

 • Pakiet 7 – lekcja 14

  Słownictwo: praca, zawody, zarobki.

  Gramatyka: rodzajnik (podsumowanie), zaimek dzierżawczy w połączeniu z przymiotnikiem, przymiotniki nieodmienne.

 • Pakiet 8 – lekcja 15

  Słownictwo: pogoda, klimat, pory roku.

  Gramatyka: zaimek „det” w zdaniach typu „det regner”, stopień wyższy przymiotników, porównywanie.

 • Pakiet 8 – lekcja 16

  Słownictwo: geografia Norwegii, wakacje.

  Gramatyka: stopień najwyższy przymiotników, czasowniki „tro/synes/tenke”

 • Pakiet 9 – lekcja 17

  Słownictwo: wskazywanie drogi, forma grzecznościowa „De”.

  Gramatyka: tryb rozkazujący, czas perfektum, imiesłów czasowników słabych, stopniowanie przysłówków, zdania typu „først … så”.

 • Pakiet 9 – lekcja 18

  Słownictwo: stolica Norwegii, rozrywki: teatr, kino, muzea.

  Gramatyka: imiesłów w funkcji przymiotnika, odmiana imiesłowu czasu przeszłego.

 • Pakiet 10 – lekcja 19

  Słownictwo: żywność i napoje, zakupy.

  Gramatyka: czas perfektum, imiesłów czasowników mocnych, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

 • Pakiet 10 – lekcja 20

  Słownictwo: nazwy posiłków i potraw, gotowanie.

  Gramatyka: zdania podrzędne z „om”, „begge (deler), både”.

 • Pakiet 11 – lekcja 21

  Słownictwo: na poczcie, w banku.

  Gramatyka: imiesłów czasu teraźniejszego, funkcje imiesłowu, stopniowanie opisowe, czasownik „bør”.

 • Pakiet 11 – lekcja 22

  Słownictwo: rodzina królewska.

  Gramatyka: liczebniki porządkowe 1-12, stopniowanie nieregularne, funkcje przymiotnika w stopniu wyższym i najwyższym, „hver”.

 • Pakiet 12 – lekcja 23

  Słownictwo: pisanie listów, zapraszanie.

  Gramatyka: liczebniki porządkowe 13-w górę, zdania podrzędne z zaimkiem pytajnym.

 • Pakiet 12 – lekcja 24

  Słownictwo: święta, rocznice.

  Gramatyka: rzeczowniki złożone, zwroty porównawcze („jo .... jo; like” itp.).

 • Pakiet 13 – lekcja 25

  Słownictwo: spędzanie czasu wolnego.

  Gramatyka: czasowniki frazowe, czasowniki złożone, konstrukcje dopełniaczowe typu „til fjells”, przyimki.

 • Pakiet 13 – lekcja 26

  Słownictwo: domek letni, sport.

  Gramatyka: czas przyszły, forma „komme til å”, czas teraźniejszy w funkcji czasu przyszłego, „neste, hele, all”.

 • Pakiet 14 – lekcja 27

  Słownictwo: dom, rodzaje domów, wyposażenie, remont.

  Gramatyka: tryb warunkowy, zdania z „hvis”, czasowniki rozdzielnie złożone, konstrukcja „verken-eller”, przyimki, „egen”.

 • Pakiet 14 – lekcja 28

  Słownictwo: życie w domu, wizyty.

  Gramatyka: zdania podrzędne z „at”.

 • Pakiet 15 – lekcja 29

  Słownictwo: wyrażanie poglądów, polityka, parlament norweski.

  Gramatyka: zdania typu „det er han som...”, różnice między „sin/han”.

 • Pakiet 15 – lekcja 30

  Słownictwo: środowisko.

  Gramatyka: plusquamperfektum, przymiotniki w funkcji rzeczowników.

 • Pakiet 16 – lekcja 31

  Słownictwo: radio, telewizja, wiadomości.

  Gramatyka: mowa zależna, wyrażenia „til å/for å”, przyimki, wyrażanie warunku za pomocą szyku zdania.

 • Pakiet 16 – lekcja 32

  Słownictwo: prasa, gazety w Norwegii, ogłoszenia.

  Gramatyka: wyrażanie trwania, zwrot „holde på å”.

 • Pakiet 17 – lekcja 33

  Słownictwo: szkolnictwo, wykształcenie.

  Gramatyka: czasownik „få” w funkcji modalnej.

 • Pakiet 17 – lekcja 34

  Słownictwo: komputer, sieć, poczta elektroniczna.

  Gramatyka: znaczenia wyrazu „så”, podsumowanie wiadomości na temat składni.

 • Pakiet 18 – lekcja 35

  Słownictwo: z historii Norwegii.

  Gramatyka: strona bierna z „bli”, przyimki w stronie biernej.

 • Pakiet 18 – lekcja 36

  Słownictwo: gospodarka, morze, ropa naftowa.

  Gramatyka: podwójne określenie i jego brak.

 • Pakiet 19 – lekcja 37

  Słownictwo: porady praktyczne, przepisy, prawo.

  Gramatyka: strona bierna z „-s”, zaimki nieokreślone „man/en”.

 • Pakiet 19 – lekcja 38

  Słownictwo: uroczystości rodzinne, ślub, małżeństwo.

  Gramatyka: czasowniki na „-s” w stronie czynnej.

 • Pakiet 20 – lekcja 39

  Słownictwo: z historii języka w Norwegii.

  Gramatyka: warianty języka, język formalny i potoczny.

 • Pakiet 20 – lekcja 40

  Słownictwo: sytuacja językowa w Norwegii, dialekty.

  Gramatyka: różnice między formami języka, formy fakultatywne.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO