Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Słownictwo: formy pozdrowienia, przedstawianie siebie i innych, opowiadanie o sobie, zawody, zwroty w rozmowach formalnych i nieformalnych, liczebniki 0-10.

  Gramatyka: zaimki osobowe i dzierżawcze, odmiana podstawowych czasowników (być, mieć), pytania i przeczenia, rodzaj i liczba mnoga rzeczowników, formy chamo-me, chama-se, rodzajnik (1), odmiana w czasie teraźniejszym czasowników regularnych zakończonych na –ar.

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Słownictwo: narodowości i kraje, podawanie czasu, dni tygodnia i pory dnia, liczebniki 11-100 oraz dziesiątki.

  Gramatyka: rodzajnik (2), czasownik estar, niektóre przyimki, formy łączne rodzajnika i przyimków, spójniki, odmiana w czasie teraźniejszym czasowników regularnych zakończonych na –er.

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Słownictwo: opisywanie miejsca, sklep, nazwy artykułów spożywczych, liczebniki (setki i tysiące).

  Gramatyka: zaimki wskazujące (formy skrócone z przyimkami), przysłówki miejsca (tu, tam), podstawowe przymiotniki, czasownik haver, przyimki (cd.), zaimki pytające, odmiana w czasie teraźniejszym czasowników zakończonych na –ir.

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8

  Słownictwo: rozmowa telefoniczna, opisywanie dnia, nazwy posiłków, składanie życzeń, składanie zamówień.

  Gramatyka: przysłówki częstotliwości (sempre, normalmente), czasowniki zwrotne, wyrażanie czynności teraźniejszej ciągłej (estar a fazer), zdania wykrzyknikowe, odmiana czasowników: fazer, conhecer, dizer, querer, poder, ir, vir w czasie teraźniejszym.

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10

  Słownictwo: pytanie o drogę i wskazywanie drogi, zakupy, podawanie cen, części garderoby, kolory, liczebniki porządkowe (od pierwszego do dziesiątego).

  Gramatyka: tryb rozkazujący formalny i nieformalny, odmiana czasowników ver, saber, ler, trazer, perder w czasie teraźniejszym, stopniowanie przymiotników i przysłówków, wyrażanie przyszłości (ir + bezokolicznik).

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Słownictwo: bank, bankomat, wypełnianie formularzy, alfabet, wizyta u lekarza, choroby i dolegliwości, części ciała.

  Gramatyka: tryb rozkazujący – zakazy, zaimki w formie dopełnienia, szyk zaimków w zdaniu, odmiana w czasie teraźniejszym czasowników ze zmianą samogłoskową, tryb łączący (Conjuntivo) w czasie teraźniejszym, czasowniki ter que (de) i dever.

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Słownictwo: czas wolny, rozrywki, umawianie się na spotkanie, opisywanie osób – wygląd fizyczny i cechy charakteru.

  Gramatyka: zaimki osobowe w dopełnieniu bliższym i dalszym, forma absolutna przymiotnika (–íssimo), konstrukcje porównawcze, zaimki nieokreślone, forma imiesłowowa, tryb rozkazujący dla 1 os. lm, odmiana czasownika dar.

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16

  Słownictwo: podróżowanie, zwiedzanie, środki komunikacji, rezerwacja, pogoda, klimat, miesiące, pory roku, nazwy kontynentów.

  Gramatyka: czas przyszły prosty (Futuro Imperfeito), zdania celowe z para, odmiana czasowników zakończonych na –uir, partkuły i la, odmiana czasownika ouvir.

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Słownictwo: opowiadanie o zdarzeniach z przeszłości, pisanie listów formalnych i nieformalnych.

  Gramatyka: czas przeszły prosty Pretérito Perfeito Simples, formy przeszłe czasowników regularnych zakończonych na –ar, –er, –ir oraz nieregularnych (ir, ser, estar, ter), okoliczniki czasu, i desde (que), zaimki z przyimkami, voltar + bezokolicznik.

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20

  Słownictwo: święta Bożego Narodzenia, wyrażanie opinii, opowiadanie o dzieciństwie, porównywanie przeszłości z teraźniejszością, zainteresowania.

  Gramatyka: czas przeszły czasowników nieregularnych (fazer, vir, querer, dizer, poder), czas przeszły Pretérito Imperfeito do Indicativo, konstrukcja cada vez mais, costumar + bezokolicznik.

 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Słownictwo: wakacje, spędzanie wolnego czasu, wyrażanie opinii, turystyka, święta wielkanocne.

  Gramatyka: porównanie czasów przeszłych, koniugacja czasowników ter, pôr i crer, forma bezosobowa czasownika, strona bierna w czasie teraźniejszym, regularne formy imiesłowu biernego (Paticípio Passado) czasowników I, II i III koniugacji.

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24

  Słownictwo: kuchnia i muzyka portugalska.

  Gramatyka: czas przeszły złożony (Pretérito Perfeito Composto), nieregularny imiesłów bierny, tryb łączący w czasie teraźniejszym (Presente do Conjuntivo), konstrukcja bezokolicznikowa.

 • Pakiet 13 – lekcje 25-26

  Słownictwo: regiony Portugalii, z dziejów Portugalii – wielkie odkrycia geograficzne.

  Gramatyka: mowa zależna, strona bierna w czasie przeszłym, wyrażenia andar a i acabar a, ir + imiesłów czynny.

 • Pakiet 14 – lekcje 27-28

  Słownictwo: opisywanie osób, hobby, sport, podróż, przepisy drogowe.

  Gramatyka: tryb warunkowy (Condicional Presente), mowa zależna – podsumowanie, wyrażenie estar para, konstrukcja zdaniowa podkreślająca podmiot, czasownik ficar.

 • Pakiet 15 – lekcje 29-30

  Słownictwo: tradycje uniwersyteckie (Coimbra), życie rodzinne, małżeństwo.

  Gramatyka: tryb łączący w czasie przeszłym (Pretérito Imperfeito do Conjuntivo), łączenie zaimków w dopełnieniu z bezokolicznikiem, konstrukcja zdaniowa podkreślająca dopełnienie, czasowniki parar i falar z przyimkami, łączenie zaimków w dopełnieniu z czasownikiem.

 • Pakiet 16 – lekcje 31-32

  Słownictwo: media, wiadomości, ogłoszenia.

  Gramatyka: bezokolicznik odmienny (Infinitivo Pessoal) i nieodmienny (Infinitivo Impessoal), łączenie zaimków w dopełnieniu bliższym z zaimkami w dopełnieniu dalszym, łączenie zaimków z czasownikami.

 • Pakiet 17 – lekcje 33-34

  Słownictwo: zwierzęta domowe, portugalskie wyspy – Azory i Madera, środowisko naturalne.

  Gramatyka: czas zaprzeszły Pretérito mais-que-Perfeito Composto, czasowniki modalne, użycie senão i enquanto, wyrażenie a + Infinitivo Pessoal.

 • Pakiet 18 – lekcje 35-36

  Słownictwo: Lizbona i Porto, święta regionalne, portugalskie walki byków.

  Gramatyka: czas przyszły trybu łączącego (Futuro do Conjuntivo), zdania warunkowe, zdania z trybem łączącym.

 • Pakiet 19 – lekcje 37-38

  Słownictwo: rynek pracy w Portugalii, pisanie CV, Internet.

  Gramatyka: zastosowanie imiesłowu czynnego (Gerúndio), formy Imperfeito w wyrażeniach grzecznościowych, typy zdań złożonych.

 • Pakiet 20 – lekcje 39-40

  Słownictwo: historia języka portugalskiego, na innym kontynencie – Brazylia.

  Gramatyka: wyrażenia czasownikowe, szyk przysłówków w zdaniu, porównanie wariantów portugalskiego – strona gramatyczna, leksykalna i fonetyczna.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO