Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Słownictwo: Formy powitania i pożegnania. Pytania o przedmioty i osoby. Przedstawianie się, określanie zainteresowań (wstęp). Wybrane nazwy narodowości.

  Gramatyka: Zapoznanie się z alfabetem rosyjskim (wykorzystanie podobieństw między językami polskim i rosyjskim). Rozpoznawanie słów brzmiących podobnie w językach polskim i rosyjskim. Formy zaimków pytających: кто, что i wskazujących: этот, эта, это. Wybrane formy zaimków osobowych. Odmiana czasownika читать. Zwrot: что тебя интересует. Intonacja zdania twierdzącego i pytającego.

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Słownictwo: Rodzina. Członkowie rodziny. Określanie wieku, różnic w wieku. Przedstawienie rodziny, krewnych. Opisywanie wzajemnych relacji (podstawy).

  Gramatyka: Kontynuacja wprowadzania alfabetu. Liczebniki od 1 do 100. Pytania o wiek: Cколько Вам / тебе лет? i odpowiedzi (Mне… лет.). Konstrukcja: cтарше / моложе кого на… dla określenia różnic w wieku. Czasowniki: любить, встречаться, жить. Liczebniki w połączeniu z rzeczownikiem год. Wybrane rzeczowniki I, II i III deklinacji.

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Słownictwo: Plan dnia. Nazwy dni tygodnia. Określanie godzin (pełnych i połówek). Opisywanie obowiązków, czynności (przyzwyczajeń) powtarzalnych i niepowtarzalnych.

  Gramatyka: Czasowniki вставать в…, идти / ложиться спать, принимать душ, завтракать… i inne. Przysłówki częstotliwości: по понедельникам, обычно, всегда, никогда. Konstrukcje: мне надо, нужно – dla wyrażenia powinności.

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8

  Słownictwo: Pytania o drogę, określanie drogi i miejsca docelowego. Podawanie adresu. Środki transportu. Proponowanie. Wybór sposobu dotarcia do wyznaczonego miejsca. Słownictwo związane z miastem (ulice, place), określanie dokładnego czasu.

  Gramatyka: Przyimki до, в, на w połączeniu z rzeczownikiem w bierniku i dopełniaczu. Określanie miejsca i kierunku: там / туда, здесь / сюда. Konstrukcja давай(те). Czasowniki: повернуть, подождать, проехать две остановки, сойти с трамвая, ехать (на автобусе / автобусом).

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10

  Słownictwo: Opisywanie rozkładu pomieszczeń w mieszkaniu / domu. Opis umeblowania pomieszczeń, rozmieszczenia mebli w pomieszczeniach.

  Gramatyka: Określenia miejsca położenia: рядом с, слева, справа от. Określenie typu трёхкомнатная квартира. Formy mianownika, dopełniacza i narzędnika dla niektórych rzeczowników I, II i III deklinacji. Określenie miejsca z przyimkami: на, в (на полу, на шкафу). Odmiana czasowników: находиться, стоять, висеть. Czas przeszły wybranych czasowników.

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Słownictwo: Nazwy wybranych sklepów. Nazwy ubrań i dodatków damskich oraz męskich. Kolorystyka odzieży. Doradzanie w trakcie zakupów. Uzasadnianie wyboru ubrań oraz ich kolorystyki.

  Gramatyka: Czasowniki dokonane, niedokonane, częstotliwe: купить, покупать i выбрать / выбирать. Konstrukcje: ходить по магазинам, зайти, пойти, идти в агазин за покупками oraz мне / тебe / ему / нам (не) по кармaну. Konstrukcja: Mне / ей пойдёт / идёт. Czasowniki: одевaться / одeться (как). Krótkie formy przymiotników (wybrane).

 • Pakiet 7 – biznes 1-2

  Słownictwo: Nazwy popularnych zawodów w męskiej i żeńskiej formie (część I). Słownictwo służące do opisu czynności związanych z wykonywaniem popularnych zawodów. Odczytywanie i redagowanie treści ogłoszeń o pracę. Dress code w pracy.

  Gramatyka: Uzasadnianie wyboru kierunku studiów / rodzaju pracy za pomocą konstrukcji несмотря на (то, что). Konstrukcje: стать / быть / работать (кем), быть по профессии / по образованию (кем). Zdania bezpodmiotowe: на работу принимаются.

 • Pakiet 8 – lekcje 13-14

  Słownictwo: Nazwy podstawowych produktów żywnościowych. Nazwy sklepów i działów sklepowych. Rozmieszczenie towarów w sklepach (powtórzenie przyimków określających miejsce). Nazwy potraw, opisywanie ich przygotowania.

  Gramatyka: Określenia objętości i opakowań, np. стакан чаю, пачка мaсла. Tryb rozkazujący. Pytania w mowie zależnej. Wybrane rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej (pluralia tantum): брюки, духи, макароны, чернила. Czasowniki: барить, жарить, готовить, приготовить, показать / взвесить. Odmiana rzeczownika z przymiotnikiem: вкусное блюдо.

 • Pakiet 9 – lekcje 15-16

  Słownictwo: Nazwy popularnych dyscyplin sportowych i niektórych sprzętów. Nazwy wybranych specjalizacji lekarskich. Nazwy podstawowych chorób, ich objawów i sposobów leczenia. Słownictwo związane z zainteresowaniami.

  Gramatyka: Rzeczowniki mające inny rodzaj w języku polskim i rosyjskim, np. тренировка, диагноз, рецепт. Czasownik играть, заниматься (чем); интересоваться, увлекаться, за/болеть (чем), жаловаться (на что), идти к (кому). Konstrukcje: у меня ангина i у меня болит желудок. Przyimki: за i через. Zdania przyczynowe z przyimkami: благодаря (кому, чему) oraz из-за (чего).

 • Pakiet 10 – biznes 3-4

  Słownictwo: Słownictwo służące do opisywania kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Zwroty i słownictwo stosowane w CV oraz w liście motywacyjnym. Przygotowania się do rozmowy o pracę.

  Gramatyka: Tryb warunkowy. Wyrażenia: работать отлично, не покладая рук, спустя рукава, эффективно, в группе. Określenia czasowe: с… по..., с детства, юности, с самого начала. Zdania z następstwem czasów (imiesłów przysłówkowy).

 • Pakiet 11 – lekcje 17-18

  Słownictwo: Nazwy miesięcy i pór roku. Słownictwo związane z opisem pór roku, ich wad i zalet. Czynności wiążące się z określoną porą roku (pogodą), zmian zachodzących w krajobrazie w różnych porach roku. Prognoza pogody.

  Gramatyka: Konstrukcje służące do porównywania: гораздо холоднее; не так холодно, как; всё теплее и теплее, теплeе, чем. Połączenie liczebników z rzeczownikiem: градус, градуса, градусов. Stopień wyższy przymiotnika, przymiotniki miękkotematowe (wybrane).

 • Pakiet 12 – lekcje 19-20

  Słownictwo: Opisywanie postaci. Liczebniki w zwrotach umożliwiających podanie wzrostu, przedstawianie siebie lub innej osoby. Wygląd zewnętrzny i cechy charakteru.

  Gramatyka: Stopniowanie przymiotników. Odmiana rzeczowników z przymiotnikami. Połączenia liczebników od 1 do 4 z przymiotnikami i rzeczownikami. Rzeczowniki żywotne i nieżywotne.

 • Pakiet 13 – biznes 5-6

  Słownictwo: Opis miejsca pracy. Urządzenia biurowe (faksy, komputery, drukarki). Oficjalne formy powitania, przedstawiania, pożegnania. Umawianie spotkań biznesowych. Сechy charakteru przydatne w określonych zawodach.

  Gramatyka: Formalne zwroty stosowane w korespondencji oficjalnej i w rozmowach. Wyrażenia czasownikowe: отправить факс, набрать текст предложения, распечатать приглашение на бизнес-ланч.

 • Pakiet 14 – lekcje 21-22

  Słownictwo: Słownictwo i zwroty związane z wycieczkami uwzględniające program, środki transportu, bazę noclegową, cennik, wyżywienie, obsługę, dopłaty oraz organizację i przebieg wyjazdów grupowych. Zwroty typowe dla listu-reklamacji.

  Gramatyka: Odmiana w czasie teraźniejszym czasowników заказать, забронировать. Wybór miejsca (где, куда). Czas przyszły. Tryb warunkowy. Odmiana rzeczownika путь i jego znaczenie.

 • Pakiet 15 – lekcje 23-24

  Słownictwo: Nazwy świąt, uroczystości rodzinnych i innych ważnych wydarzeń w życiu człowieka. Zwroty służące do formułowania życzeń z okazji uroczystości rodzinnych i nie tylko.

  Gramatyka: Konstrukcje zdań złożonych współrzędnie ze spójnikami и, а, но, или. Wyrażenie zaimkowe друг друга i zaimek себя.

 • Pakiet 16 – biznes 7-8

  Słownictwo: Życie w społeczeństwie. Problemy społeczne i cywilizacyjne (bezrobocie, pracoholizm, przekwalifikowanie itp.) Praca w korporacjach, rola reklamy i PR, nowe zawody i funkcje, doradztwo zawodowe.

  Gramatyka: Zdania z następstwem czasów (imiesłów przysłówkowy – powtórzenie) zwroty: переквалифицироваться, найти себе место в меняющемся обществе, корпоратив.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO