Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1

  Lekcja 1: Zasady rachunkowości (w świetle ustawy o rachunkowości).

  Lekcja 2: Wprowadzenie do zakładowego planu kont.

 • Pakiet 2

  Lekcja 3: Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych.

  Lekcja 4: Ewidencja środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

 • Pakiet 3

  Lekcja 5: Ewidencja aktywów pieniężnych i inwestycji krótkoterminowych.

  Lekcja 6: Ewidencja rozrachunków i roszczeń.

 • Pakiet 4

  Lekcja 7: Ewidencja wynagrodzeń i rozrachunków z pracownikami.

  Lekcja 8: Ewidencja materiałów i towarów.

 • Pakiet 5

  Lekcja 9: Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym.

  Lekcja 10: Ewidencja kosztów według typów i miejsc powstania.

 • Pakiet 6

  Lekcja 11: Ewidencja wyrobów gotowych.

  Lekcja 12: Rozliczenia międzyokresowe kosztów.

 • Pakiet 7

  Lekcja 13: Ewidencja przychodów i kosztów ich uzyskania.

  Lekcja 14: Ewidencja kapitałów własnych.

 • Pakiet 8

  Lekcja 15: Ustalanie, ewidencja i podział wyniku finansowego.

  Lekcja 16: Sprawozdawczość finansowa jednostki.

 • Pakiet 9

  Lekcja 17: Ewidencja podatku VAT i podatku dochodowego.

  Lekcja 18: Fundusze specjalne, rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów.

 • Pakiet 10

  Lekcja 19: Analiza majątku (bilansu).

  Lekcja 20: Analiza rachunku zysków i strat.

 • Pakiet 11

  Lekcja 21: Podatek dochodowy od osób prawnych – zagadnienia wybrane – przychody, koszty, rozliczenia.

  Lekcja 22: Podatek dochodowy od osób fizycznych – zagadnienia wybrane – pracodawca jako płatnik.

 • Pakiet 12

  Lekcja 23: Podatek od towarów i usług – zagadnienia wybrane.

  Lekcja 24: Zasady postępowania podatkowego, kontrola podatkowa i skarbowa.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO