Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Słownictwo: przedstawianie siebie i innych, zwroty grzecznościowe, podawanie wieku, liczebniki (0-12 i 20-30), podawanie godzin (pełne, niepełne, kwadranse), prosta rozmowa telefoniczna.

  Gramatyka: odmiana czasowników w czasie teraźniejszym, forma nieokreślona i określona rzeczowników w lp, zaimki osobowe, pytania ogólne i szczegółowe, przymiotnik w lp i zaimki pytające, przeczenie, czasowniki modalne: „vill”, „kan”, „måste”.

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Słownictwo: pory dnia, godziny (niepełne), rodzina, liczebniki (13-19, 31-50), przedmioty codziennego użytku, urządzenie mieszkania, przy stole.

  Gramatyka: czasowniki modalne (cd.), lm rzeczowników i przymiotników (forma nieokreślona), okoliczniki czasu, dopełniacz (imiona własne), zaimki dzierżawcze, zaimek względny „som”.

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Słownictwo: miasto, pytanie o drogę, zakupy odzieży, kolory, liczebniki do 1000, dni tygodnia, urządzenie mieszkania (cd.).

  Gramatyka: forma określona rzeczowników (lp i lm), wolno stojący zaimek wskazujący „den” i „den här”, przymiotniki (forma określona), zwrotny zaimek dzierżawczy, przyimki przestrzenne.

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8

  Słownictwo: pogoda, pory roku, miesiące, klimat Szwecji, alfabet, literowanie nazwiska, w restauracji.

  Gramatyka: okoliczniki czasu, zaimek „ingen”, konstrukcje z zaimkiem „det”, czasownik z partykułą „tycka om”, forma skrócona odpowiedzi, odpowiedzi „ja”/„nej”/„jo”, czas przyszły z czasownikami „ska” i „tänka”, określenia miejsca i kierunku „där”/„dit”.

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10

  Słownictwo: podróż pociągiem, godziny odjazdu, kartka z podróży, Sztokholm.

  Gramatyka: zaimek bezosobowy „man”, pytania zależne, pytania zależne jako zdania oznajmujące, partykuły określające kierunek i miejsce, forma nieokreślona i określona lm nietypowych rzeczowników, liczebniki porządkowe.

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Słownictwo: zakupy (artykuły spożywcze i odzież), przy bankomacie, pieniądze.

  Gramatyka: stopniowanie przymiotników i przysłówków, spójnik „utan”, lm rzeczowników (cd.), rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Słownictwo: czas wolny, hobby, wyjazd do domku letniskowego, podawanie dat (liczebniki porządkowe).

  Gramatyka: przymiotniki stopniowane nieregularnie, czasowniki posiłkowe, liczebniki porządkowe (1-31), określenia częstotliwości, konstrukcja emfatyczna „det är..., som...”, czasowniki „hoppas” i „lova”.

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16

  Słownictwo: choroba, części ciała, apteka, u lekarza.

  Gramatyka: czasowniki zwrotne, zaimki zwrotne, czas przeszło-teraźniejszy (perfekt), zaimek „sådan”, zdania poboczne z „innan” i z „medan”, formy supinum, zdania warunkowe z „om”.

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Słownictwo: opowiadanie o zdarzeniach z przeszłości.

  Gramatyka: użycie czasu przeszło-teraźniejszego (cd.), użycie czasu przeszłego (preteritum), miejsce okolicznika zdania w zdaniu głównym i pobocznym, czasowniki modalne w czasie przeszłym, dopełniacz rzeczowników i nazw własnych, czasownik „få”.

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20

  Słownictwo: opowiadanie o zdarzeniach z przeszłości, tradycje nocy świętojańskiej, określenia pokrewieństwa.

  Gramatyka: okoliczniki czasu, czas przyszło-teraźniejszy (futurum preteritum), forma rozkazująca 1 os. lm, rodzajnik nieokreślony, przeczenia dla rzeczowników „ingen”/„inte någon”, przeczenia „inte heller”/„ingen ... heller”, zaimek „egen”/„eget”/„egna”.

 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Słownictwo: szkoła, literatura dziecięca, życie i twórczość Astrid Lindgren.

  Gramatyka: płaszczyzna czasowa „teraz” i płaszczyzna czasowa „wtedy”, spójnik „som”, spójniki podrzędne „trots att” i „så ... att”, „tills”, czas zaprzeszły (pluskvamperfekt).

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24

  Słownictwo: szkolnictwo wyższe w Szwecji, nazwy krajów i narodowości.

  Gramatyka: spójnik współrzędny „antingen ... eller”, spójniki podrzędne „eftersom” i „för att”, zaimki pytające „vem” i „vilka”, przyimki w zdaniach względnych.

 • Pakiet 13 – lekcje 25-26

  Słownictwo: geografia Szwecji.

  Gramatyka: czasowniki „tycka” i „tro”, mowa zależna z czasownikiem „säga” na płaszczyźnie czasowej „teraz” i „wtedy”, spójnik podrzędny „så att”, szyk wyrazów w zdaniach wykrzyknikowych, zaimki „någon” i „ingen” w funkcji podmiotu.

 • Pakiet 14 – lekcje 27-28

  Słownictwo: rezerwacja hotelu, wyjazd w góry, prognoza pogody, wiadomości radiowe, awaria samochodu.

  Gramatyka: przyimki temporalne „fåre” i „innan”, strona bierna w czasie przeszłym (czasowniki I i II koniugacji), przeczenia „ingen” i „inte ... någon”.

 • Pakiet 15 – lekcje 29-30

  Słownictwo: w restauracji, potrawy, tradycje Dnia Świętej Łucji.

  Gramatyka: imiesłowy przeszłe (perfekt particip), strona bierna w czasie teraźniejszym (I i II koniugacja), czasowniki z dwoma dopełnieniami.

 • Pakiet 16 – lekcje 31-32

  Słownictwo: prezenty gwiazdkowe, informacje prasowe, wyrażanie opinii, poczta.

  Gramatyka: imiesłowy przeszłe, strona bierna z „–s” w czasie przeszłym, strona bierna z „–s” z czasownikami modalnymi, czasownik modalny „böra”.

 • Pakiet 17 – lekcje 33-34

  Słownictwo: z dziejów Szwecji, atrakcje turystyczne, Lapończycy, uniwersytety.

  Gramatyka: szyk zdania w stronie biernej, strona bierna z określeniem sprawcy czynności, imiesłowy przeszłe w liczbie mnogiej (I, II, IV koniugacja), strona bierna „bli” + imiesłów przeszły, zdania warunkowe w trybie przypuszczającym.

 • Pakiet 18 – lekcje 35-36

  Słownictwo: troska o środowisko naturalne, segregowanie odpadów, na łonie natury.

  Gramatyka: miejsce okolicznika zdania „inte” w zdaniu głównym, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie, spójniki „förrän” i „utan att”.

 • Pakiet 19 – lekcje 37-38

  Słownictwo: poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna, szwedzkie wynalazki.

  Gramatyka: okoliczniki zdania, imiesłów przeszły od czasowników III koniugacji, spójniki „ju ... desto” i „ifall”, okoliczniki miejsca i czasu, zaimek względny „vars”, zaimki określające „den”, „det” i „de”.

 • Pakiet 20 – lekcje 39-40

  Słownictwo: ślub i wesele, w nowym mieszkaniu, przyjmowanie gości.

  Gramatyka: zdanie warunkowe w trybie przypuszczającym odnoszące się do przeszłości, zaimek względny „vilket”, konstrukcja emfatyczna, zdania egzystencjalne, czasowniki z partykułą i przyimkiem

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO