Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Słownictwo: państwa, narodowości, powitania, pożegnania, przedstawianie, wskazywanie i opisywanie osób, wiek, zawód, liczebniki 1-20.

  Gramatyka: alfabet i literowanie; wymowa; czasowniki „essere”, „stare”, „avere”, „fare”; przeczenie; odmiana rzeczowników i przymiotników; rodzajnik określony i nieokreślony.

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Słownictwo: rzeczy codziennego użytku, określanie właściciela – wyrażanie posiadania, rodzina, dni tygodnia, pory dnia, godziny, wskazywanie celu ruchu i miejsc pobytu, liczebniki 21-100.

  Gramatyka: zaimki dzierżawcze, zaimki wskazujące; konstrukcja „c’è”; przyimki „a”, „in”; czasowniki regularne I koniugacji, czasownik „andare”.

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Słownictwo: miesiące, daty, posiłki, artykuły spożywcze, garderoba, kolory, liczebniki 101-1.000.000.

  Gramatyka: czasowniki regularne II i III koniugacji; czasowniki modalne, czasowniki „dovere”, „sapere”; przyimki „di”, „da”, „su”, „per”, „con”; rzeczowniki nieodmienne.

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8

  Słownictwo: dom, mieszkanie, lokalizowanie przedmiotów, codzienne czynności.

  Gramatyka: przyimki złożone z rodzajnikami; czasowniki nieregularne; czasowniki zwrotne; imiesłów współczesny w konstrukcji ze „stare”.

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10, ćwiczenia utrwalające cz. I
 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Słownictwo: bar, restauracja, pizzeria, nazwy sklepów, kierunki, wskazywanie i pytanie o drogę, składanie propozycji, akceptowanie, przyjmowanie i odmowa zaproszeń.

  Gramatyka: przymiotniki „poco”, „molto”, „tanto”, „troppo”; liczba mnoga przymiotników i rzeczowników zakończonych na „-co”, „-go”, „-ca”, „-ga”; czasownik „venire”; czasowniki „uscire” i „riuscire”; tryb rozkazujący bezpośredni, zaimek „ci”; konstrukcja „ci vuole”.

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Słownictwo: zakupy w sklepie spożywczym, produkty, wyrażanie preferencji, wykształcenie, praca, CV, formalności związane z pobytem we Włoszech.

  Gramatyka: zaimki osobowe zastępujące dopełnienie bliższe; rodzajnik cząstkowy; czasowniki „dare” i „piacere”; konstrukcje „fare” + bezokolicznik i „stare per” + bezokolicznik; przeczenia.

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16

  Słownictwo: dworzec, podróż pociągiem, środki komunikacji miejskiej, opowiadanie o wydarzeniach przeszłych, pisanie listu, pogoda.

  Gramatyka: imiesłów przeszły bierny – formy regularne i nieregularne; czas przeszły „passato prossimo”: tworzenie, użycie, występowanie z czasownikami modalnymi oraz przysłówkami.

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Słownictwo: poczta, bank, upodobania kulinarne, hobby, zainteresowania.

  Gramatyka: „passato prossimo” z zaimki osobowymi zastępującymi dopełnienie bliższe; czasowniki odmieniane w czasie przeszłym z „avere” lub z „essere”; zaimki osobowe w formie akcentowanej; zaimek cząstkowy „ne”.

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20, ćwiczenia utrwalające cz. II
 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Słownictwo: porównania, wyrażanie zachwytu i radości oraz żalu, smutku i rozczarowania.

  Gramatyka: stopniowanie przymiotników; tworzenie przysłówków odprzymiotnikowych; stopniowanie przysłówków; zwroty typu „czasownik + przysłówek przestrzenny”.

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24

  Słownictwo: części ciała, zdrowie, choroby, wizyta u lekarza, sporty, prośby o przysługę, pożyczkę itp.

  Gramatyka: zaimki nieakcentowane dopełnienia bliższego; rzeczowniki zmieniające rodzaj w liczbie mnogiej; zaimki osobowe kombinowane; przedrostek „ri-”.

 • Pakiet 13 – lekcje 25-26

  Słownictwo: wakacje, podróże, hotel, rezerwacja, wyrażanie zamiarów, planów, reakcje.

  Gramatyka: czas przyszły „futuro semplice”; czas przyszły „futuro anteriore”; partykuły „ci” oraz „ne”; zdania warunkowe.

 • Pakiet 14 – lekcje 27-28

  Słownictwo: jazda samochodem, komunikowanie się za pomocą osiągnięć współczesnej techniki.

  Gramatyka: strona bierna; formy nieosobowe czasowników; czasowniki złożone „farcela” i „andarsene”.

 • Pakiet 15 – lekcje 29-30, ćwiczenia utrwalające cz. III
 • Pakiet 16 – lekcje 31-32

  Słownictwo: uczenie się i studiowanie, kino i film.

  Gramatyka: czas przeszły niedokonany „imperfetto”; kombinacje „passato prossimo” i „imperfetto” w zdaniach czasowych i w zdaniach przyczynowo-skutkowych.

 • Pakiet 17 – lekcje 33-34

  Słownictwo: wyrażanie próśb, pragnień, zaproszeń i odmowy w formie grzecznościowej; zawieranie małżeństwa, uroczystości rodzinne.

  Gramatyka: tryb warunkowy czasu teraźniejszego „condizionale presente”; czasownik złożony „cavarsela”; zaimki względne w funkcji podmiotu; zaimki względne w funkcji dopełnienia bliższego i dopełnienia dalszego.

 • Pakiet 18 – lekcje 35-36

  Słownictwo: ekologia, kataklizmy naturalne.

  Gramatyka: tryb „congiuntivo”; zaimki względne wyrażające przynależność.

 • Pakiet 19 – lekcje 37-38

  Słownictwo: przepisy kulinarne, wydawanie poleceń.

  Gramatyka: forma twierdząca i przecząca trybu rozkazującego; tryb rozkazujący z zaimkami; „congiuntivo imperfetto” w zdaniach warunkowych.

 • Pakiet 20 – lekcje 39-40, ćwiczenia utrwalające cz. IV
Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO