Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Słownictwo: wspomnienia z urlopu, spędzanie czasu wolnego, kraje i narodowości, rozmowa przez telefon, użycie czasowników sagen, sprechen, reden, sich unterhalten, słownictwo związane z komputerem

  Gramatyka: powtórzenie zaimków pytających, czasów Präsens, Perfekt i Präteritum czasowników haben, sein i modalnych, szyk wyrazów w zdaniu podrzędnie złożonym, spójniki dass i ob

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Słownictwo: rodzina, wydarzenia rodzinne, opisywanie wyglądu zewnętrznego, styl ubierania się, cechy charakteru, wyrażanie opinii

  Gramatyka: przymiotnik jako przydawka, odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Słownictwo: relacje rodzinne, dorastanie, konflikty, wychowanie dzieci, zakładanie rodziny, uroczystości rodzinne, problemy małżeńskie, rodzina dawniej i dziś

  Gramatyka: zaimek einander, zdania przyzwalające z obwohl i trotzdem, zdania okolicznikowe czasu ze spójnikami als i wenn

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8

  Słownictwo: zakupy i usługi, operacje finansowe, reklamacja, ulotki i informacje w sklepie, otwieranie konta bankowego

  Gramatyka: przysłówki zaimkowe, rekcja czasownika, czasownik lassen w czasie Präsens i Präteritum, zdania okolicznikowe celu ze spójnikiem damit i konstrukcją bezokolicznikową um… zu

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10; ćwiczenia utrwalające cz. I

  Słownictwo: urlop, rodzina, wygląd, charakter, relacje rodzinne, konflikty, uroczystości, zakupy i usługi

  Gramatyka: powtórzenie czasów Präsens, Perfekt i Präteritum, odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym, zdania przyzwalające z „obwohl” i „trotzdem”, zdania okolicznikowe czasu z „als” i „wenn”, czasownik „lassen”, zdania okolicznikowe celu z „damit” i „um… zu”

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Słownictwo: sport – dyscypliny sportowe, sporty ekstremalne, sport amatorski i wyczynowy, survival

  Gramatyka: zdania okolicznikowe przyczyny ze spójnikiem weil, stopień wyższy i najwyższy przymiotnika jako przydawki, imiesłowy Partizip I i Partizip II

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Słownictwo: zdrowy tryb życia, dieta, nawyki żywieniowe, porady dotyczące zdrowia, sprawność fizyczna, uzależnienia

  Gramatyka: zdania warunkowe ze spójnikiem wenn, odmiana przymiotnika bez rodzajnika

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16

  Słownictwo: podróżowanie, czas wolny, zwiedzanie, turystyka, rezerwacja w hotelu, zakup biletów

  Gramatyka: rzeczownik w dopełniaczu, konstrukcje bezokolicznikowe bez zu, zdania okolicznikowe czasu ze spójnikami während, bevor, seitdem, bis

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Słownictwo: reklamy i ich język, czasopisma, polityka i przestępczość, problemy współczesnego świata

  Gramatyka: odmiana przymiotnika po zaimkach dzierżawczych, przeczeniu kein i innych zaimkach w liczbie pojedynczej i mnogiej, przyimki z dopełniaczem, przymiotnikowa odmiana innych części mowy

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20; ćwiczenia utrwalające cz. II

  Słownictwo: sport, zdrowy tryb życia, nawyki żywieniowe, uzależnienia, turystyka, reklamy, polityka i przestępczość

  Gramatyka: zdania okolicznikowe przyczyny – spójnik „weil”, imiesłowy, przymiotnik w stopniu wyższym i najwyższym, zdania warunkowe – spójnik „wenn”, odmiana przymiotnika bez rodzajnika, po zaimkach i przeczeniu „kein”, bezokolicznik bez „zu”, rzeczownik w dopełniaczu, zdania okolicznikowe czasu – spójniki „während” i „bevor, seitdem, bis”

 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Słownictwo: praca i problemy z nią związane, kariera zawodowa, poszukiwanie pracy, ogłoszenia, planowanie przyszłości

  Gramatyka: czas przyszły Futur I, rekcja czasownika, tryb warunkowy Konditional I

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24

  Słownictwo: mass media, kino i film, rozmowy o ulubionych seriach i filmach, rodzaje programów telewizyjnych, reklama w mediach

  Gramatyka: czas przeszły Präteritum czasowników słabych i mocnych, tworzenie rzeczowników i przymiotników złożonych, rzeczowniki złożone określające osoby, zaimek względny w mianowniku i bierniku

 • Pakiet 13 – lekcje 25-26

  Słownictwo: środowisko naturalne i jego zagrożenia, katastrofy i klęski żywiołowe

  Gramatyka: przymiotniki z końcówkami -arm, -bar, -los, -reich, -sam, -voll, -wert, -isch, zdania okolicznikowe sposobu ze spójnikami: dadurch dass, indem, ohne… dass, statt… dass oraz konstrukcje bezokolicznikowe ohne… zu, statt… zu

 • Pakiet 14 – lekcje 27-28

  Słownictwo: społeczeństwo i jego problemy, porady w różnych sytuacjach życiowych, pisanie listu z prośbą o poradę, niepełnosprawni

  Gramatyka: wyrażenia związane z udzielaniem rad i sugestii, wyrażanie próśb i propozycji, pytania zależne, zdania porównawcze ze spójnikami so… wie, als, je… desto

 • Pakiet 15 – lekcje 29-30; ćwiczenia utrwalające cz. III

  Słownictwo: praca, kariera zawodowa, planowanie przyszłości, mass media, kino i film, środowisko naturalne, klęski i katastrofy, problemy społeczne, porady

  Gramatyka: czas przyszły Futur I, tryb warunkowy Konditional I, czas przeszły Präteritum czasowników słabych i mocnych, rzeczowniki i przymiotniki złożone, zaimki względne w mianowniku i bierniku, zdania okolicznikowe sposobu, prośby, rady i sugestie, zdania porównawcze

 • Pakiet 16 – lekcje 31-32

  Słownictwo: wiadomości, prasa codzienna, partie polityczne, kariera, kobiety i mężczyźni – wzajemne relacje, równouprawnienie, rodzina i praca zawodowa

  Gramatyka: zaimek względny w celowniku i dopełniaczu, zdania przydawkowe, wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe

 • Pakiet 17 – lekcje 33-34

  Słownictwo: historia i kultura, zwiedzanie miejsc historycznych, sztuka i rozrywka, ulubione książki

  Gramatyka: czas przeszły Plusquamperfekt i Präteritum, spójniki złożone entweder… oder, weder… noch, zwar… aber, sowohl… als auch, nicht nur… sondern auch, einerseits… andererseits, zdania okolicznikowe czasu ze spójnikami nachdem i sobald

 • Pakiet 18 – lekcje 35-36

  Słownictwo: postęp techniczny, wynalazki i odkrycia, instrukcje obsługi, świat dawniej i dziś

  Gramatyka: strona bierna w czasie Präsens i Präteritum

 • Pakiet 19 – lekcje 37-38

  Słownictwo: marzenia i życzenia, wypadki i szczęśliwe wydarzenia, katastrofy i ekologia

  Gramatyka: tryb przypuszczający Konjunktiv Präteritum czasowników modalnych, czasowników haben i sein oraz wybranych czasowników mocnych, życzenia i zdania warunkowe nierzeczywiste

 • Pakiet 20 – lekcje 39-40; ćwiczenia utrwalające cz. IV

  Słownictwo: wiadomości, partie polityczne, kobiety i mężczyźni – rodzina i kariera, zwiedzanie miejsc historycznych, kultura, książki, postęp, wynalazki, wydarzenia szczęśliwe i tragiczne, życzenia

  Gramatyka: zdania przydawkowe, czas Plusquamperfekt, spójniki złożone, zdania okolicznikowe czasu – spójniki „nachdem” i „sobald”, strona bierna, tryb przypuszczający, życzenia i zdania warunkowe

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO