Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Ewidencja aktywów trwałych
  1. Wartości niematerialne i prawne
  2. Rzeczowe aktywa trwałe
  3. Należności długoterminowe
  4. Inwestycje długoterminowe
  5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Ewidencja inwestycji krótkoterminowych
  1. Obrót środkami pieniężnymi
  2. Środki pieniężne w kasie
  3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych
  4. Kredyty bankowe
  5. Inne środki pieniężne
  6. Krótkoterminowe papiery wartościowe

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Ewidencja rozrachunków
  1. Pojęcie i klasyfikacja rozrachunków
  2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
  3. Rozrachunki publiczno-prawne
  4. Rozrachunki z pracownikami
  5. Pozostałe rozrachunki
  6. Roszczenia

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8

  Ewidencja obrotu materiałami
  1. Pojęcie materiałów oraz ich klasyfikacja
  2. Wycena materiałów
  3. Organizacja ewidencji materiałów
  4. Ewidencja i rozliczanie zakupu materiałów
  5. Dokumentacja i ewidencja rozchodu materiałów

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10

  Ewidencja obrotu towarowego
  1. Ogólne zasady ewidencji towarów
  2. Ewidencja zakupu towarów
  3. Ewidencja towarów w fazie składowania
  4. Towary w działalności gastronomicznej
  5. Ewidencja sprzedaży towarów
  6. Sprzedaż komisowa

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów
  1. Istota i podstawowe klasyfikacje kosztów
  2. Zasady rachunku kosztów
  3. Układ rodzajowy kosztów oraz rozliczanie kosztów według miejsca powstawania i produktów
  4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
  5. Istota i rodzaje kalkulacji produktów pracy

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Ewidencja obrotu produktami pracy
  1. Istota i klasyfikacja produktów pracy
  2. Ewidencja produktów w fazie wytwarzania, składowania oraz ich wycena
  3. Ewidencja produktów w fazie zbytu

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16

  Przychody i podatki
  1. Ewidencja sprzedaży produktów, usług i towarów
  2. Przychody i koszty finansowe
  3. Pozostałe przychody
  4. Dotacje i podatki

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Ewidencja kapitałów, funduszy i rezerw
  1. Kapitały (fundusze) własne i ich klasyfikacje
  2. Fundusze obce
  3. Fundusze specjalne
  4. Rezerwy
  5. Przychody przyszłych okresów

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20

  Ustalanie wyniku finansowego
  1. Pojęcie wyniku finansowego i czynniki kształtujące jego wielkość
  2. Zasady ustalania wyniku finansowego
  3. Podatek dochodowy
  4. Ewidencja i rozliczanie wyniku finansowego

 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Sprawozdawczość finansowa – część I
  1. Pojęcie i cel sprawozdawczości finansowej
  2. Charakterystyka poszczególnych sprawozdań
  - bilans
  - rachunek zysków i strat
  - informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24

  Sprawozdawczość finansowa – część II
  1. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
  2. Sprawozdanie z działalności jednostki
  3. Pojęcie i zakres skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  4. Metody konsolidacji
  5. Badanie sprawozdania finansowego

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO