Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Instytut Psychologii Stosowanej

Egzaminy i certyfikaty

Wartość zaświadczenia

Twoje umiejętności i wiedza zostają potwierdzone zaświadczeniem wystawionym na dokumencie urzędowym wystawionym przez Instytut Psychologii Stosowanej, Studium Psychologii Integracyjnej w Warszawie, szkołę zarejestrowaną w Biurze Edukacji pod numerem 300 Z. Placówka ta od lat specjalizuje się w kształceniu w kierunkach psychologicznych i parapsychologicznych.

Zgłoszenie na egzamin

W trakcie kursu otrzymasz formularz zgłoszenia na egzamin oraz szczegółowe informacje na temat trybu przystępowania do egzaminu.

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie kursu i uregulowanie wszelkich należności za otrzymane pakiety lekcyjne. Zakres wiedzy i umiejętności wymagany na egzaminie odpowiada programowi kursu. Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Część pisemna, trwająca około godziny, podzielona jest na test oraz na krótką wypowiedź na wskazany temat. Natomiast część ustna ma charakter rozmowy o osobistym stosunku zdającego do wybranej przez siebie dyscypliny. Egzaminatorami będą wykładowcy Studium (praktycy z poszczególnych dziedzin).

Termin i miejsce

Egzaminy są przeprowadzane co kwartał i – w zależności od liczby zgłoszeń – odbywają się w Warszawie lub w Poznaniu. Informację o ostatecznym terminie egzaminu otrzymasz z miesięcznym wyprzedzeniem.

Płatności

Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi 180 zł. Informację o numerze konta bankowego, na które powinieneś dokonać wpłaty, otrzymasz w zaproszeniu na egzamin.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO