Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1

  Lekcja 1: Wprowadzenie. Stosunek pracy – więź łącząca pracodawcę i pracownika

  Lekcja 2: Rekrutacja i czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika. Rekrutacja – cel i sposoby realizacji

 • Pakiet 2

  Lekcja 3: Zawarcie umowy o pracę, niezbędna dokumentacja, akta osobowe

  Lekcja 4: Rozwiązanie oraz wygaśnięcie umowy o pracę

 • Pakiet 3

  Lekcja 5: Szczególne przypadki rozwiązania umowy o pracę

  Lekcja 6: Uprawnienia pracownika i pracodawcy w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę

 • Pakiet 4

  Lekcja 7: Czas pracy cz. 1

  Lekcja 8: Czas pracy cz. 2

 • Pakiet 5

  Lekcja 9: Urlopy pracownicze

  Lekcja 10: Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 • Pakiet 6

  Lekcja 11: Usprawiedliwianie nieobecności w pracy i zwolnienia od pracy. Wynagrodzenia pracownicze cz. 1

  Lekcja 12: Wynagrodzenia pracownicze cz. 2

 • Pakiet 7

  Lekcja 13: Obowiązki pracodawcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  Lekcja 14: Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

 • Pakiet 8

  Lekcja 15: Rozliczenia pracodawcy z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

  Lekcja 16: Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnych w aspekcie składkowym i podatkowym

 • Pakiet 9

  Lekcja 17: Obliczanie wynagrodzenia za pracę i za czas niewykonywania pracy – ćwiczenia cz. 1

  Lekcja 18: Obliczanie wynagrodzenia za pracę i za czas niewykonywania pracy – ćwiczenia cz. 2

 • Pakiet 10

  Lekcja 19: Zakaz konkurencji

  Lekcja 20: Zakaz dyskryminacji oraz przeciwdziałanie mobbingowi w zatrudnieniu

 • Pakiet 11

  Lekcja 21: Nagrody i kary

  Lekcja 22: Odpowiedzialność materialna pracownika

 • Pakiet 12

  Lekcja 23: Zatrudnienie młodocianych i osób niepełnosprawnych

  Lekcja 24: Szczególne formy zatrudnienia jako zmniejszenie kosztów pracodawcy

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO